محمدعلی به ابادی
از on دسامبر 20, 2018
3 views
به نام خدا
در بخش آزادی اندیشه در دین روشن شد که آزادی در اندیشه کاملا وجوددارد ومورد تائید دین نیز هست .اما در این بخش میخواهیم ببینیم که در عمل آزادی دارای چه محدودیتی هست؟
آزادی درعمل دو گونه است
1- در امور فردی : در این مورد نیز دین حامی آزادی فرد هست زیرا امور فردی در اختیار فرد است وکسی حق ندارد در آن وارد وتفتیش کند وقتی فردی با کمال آزادی اندیشه خودرا می سازد طبعا براساس آن اندیشه عمل میکند .مثلا اگر متدین به دینی شده است میتواند در خلوت خود آداب ورسوم آن دین را انجام دهد ویا در مکان دینی درکشور خود حضور پیدا کند کسی مانع این امور نمیشود .آنکه بی دین هست اساسا آداب مذهبی ندارد تا مشکلی برایش پیش آید. بنابراین شرع وقانون حافظ حقوق این افراد هست
2-در امور اجتماعی: در اینجاست که اصطکاک بیشتر بچشم میخورد اگر بعنوان مثال فردی درایران بهائی باشد قاعدتا نمیتواند در علن اقدامی مذهبی بنماید و با او برخورد میگردد.
در این مورد دین خدا برای جلوگیری از اینگونه برخوردها که ممکن است جان آدمی نیز درخطر قرار گیرد سه راه پیش بینی نموده است
یک:براساس ضرب المثل همرنگ جماعت شو باید از قانون پیروی کند چه قانون محصول رای اکثریت است واجرای آن منافاتی با دین خدا ندارد
دو:زمین خدا گسترده است میتوان ازآن سرزمین به جای مناسب مهاجرت نمود
سه:اگر درتوان دارد برای تغییر قانون مبارزه سیاسی کند تا به دلخواه خودبرسد
بنابراین در مساله آزادی درعمل هم مبارزه هست هم راه فرار وهم انطباق تا زندگی فرد مورد خطر قرار نگیرد
2 کاربر از این خوشم آمد