محمدعلی به ابادی
از on دسامبر 20, 2018
2 views
به نام خدا
برخی گمانشان براین است که در دین آزادی اندیشه وجودندارد ومدام به برخورد شدید با کافران وملحدان اشاره میکنند.و چنین می پندارند که خداوند انسان را مجبور به پذیرش دین خود نموده است در حالیکه اینگونه نیست .
اگر به مفهوم آزادی اندیشه پی ببریم شاید دیگر چنین برداشت نادرستی را نخواهیم کرد .
اندیشه در فضای درون انسان است وفضای درون آدمی از خود اوست وکسی نمیتواند ازآن آگاه شود وتفتیش عقاید نیز کلا ممنوع است پس آدمی با خیال راحت میتواند در فضای درون خود هر اندیشه ای را بررسی تحلیل وبرگزیند .آیا چنین نیست؟
بله اگر بخواهیم اندیشه خودرا با دیگری درمیان بگذاریم فضای دیگری بدست میاید آنگاه ممکن است محدودیت بوجودآید واگر بخواهیم بنویسیم باز فضای دیگری وجوددارد که ممکن است با محدودیت برخورد کند. بنابراین فضای اندیشه کاملا آزاد است.
قرآن می فرماید (ما راه را بشما نشان دادیم میخواهید بپذیرید ویا نپذیرید)
آیا سخنی صریحتر ازاین برای آزادی اندیشه وجوددارد؟ اینکه گفته میشود که ماراه را نشان دادیم خود نکته مثبتی است چه آفریدگار بندگان خودرا در سیاهی وگمراهی قرار نمیدهد چراغ راه را در عقل ووحی میدهد اما گزینش با ما بندگان است.
انسانی خزیده در گوشه ای با ارتباط با همه مجامع علمی وآکادمی ها مرام ها وادیان را بررسی میکند وانتخاب میکند .آیا کسی از این پرواز اندیشه در فضای درون آگاه میشود؟ خیر
خداوند در کتاب خود می فرماید (انسان مومن کسی است که کلام را گوش میکند وبهترین آنرا برمیگزیند )
این حکم حتی درمورد کلام او هم صادق است ببینید که چگونه آزادی در انتخاب کلام اونیز هست؟ شما قرآن را میخوانید آشکار است که همه آن مطبوع شما نیست ایرادی ندارد شما آنچه را که بهترین است برگزینید یعنی نیازی نیست که همه را برگزینید مطبوع خودرا انتخاب کنید همانند گزینش میوه های مطبوع در بازار چون کتاب خدا متعلق به همه اعصار وآدمیان است وسهم شما همانست که مطبوع شماست
مشکلات ما در مساله آزادی در حکومتهاست که به برداشت آنها مربوط است نه به اصل دین وکلام خدا
نفر 1 پسندیده اند