محمدعلی به ابادی
از on دسامبر 14, 2018
3 views
به نام خدا
قرآن کریم برای فضیلت انسان سه عامل را برشمرده است علم –جهاد-تقوی
هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون-
فضل الله المجاهدین علی القاعدین –
ان اکرمکم عندالله اتقیکم
علم هردانشی است که مفید برای انسان است وجهاد انجام کارهای نیک ازجمله واجبات است وتقوی پرهیز از کارهای بد وازجمله حرامهاست.
بابررسی عوامل یادشده میتوان گفت که علم ماده اصلی حرکت هر انسان بسوی انجام جهاد وتقوی است واگر دومورد اخیررا باهم به عمل تعبیر کنیم حاصل علم وعمل میشود. بعبارت دیگر برتری انسان بدو عامل علم وعمل است . بنابراین جاهلان وتن پروران هیچ فضیلتی ندارند وکسانیکه درجامعه فاقدهر دانشی هستند ویا اهل کار وفعالیت نیستند سربار جامعه اند.
حال پرسشی دیگر مطرح میگردد چه رابطه ای میان علم وعمل است؟
پاسخ اینستکه علم اگر چه فی نفسه دارای ارزش است اما اگر بدون عمل باشد گریبان آدمی را میگیرد چه آگاهی مسوولیت زاست ونمیتوان ازآن فرار نمود ولذا علم باید همراه عمل باشد .ازطرف دیگر عمل بدون علم فاقدارزش است چه موجب خسران است . بنابراین ایندو باهم ملازمه دارند.
پرسش دیگر اینستکه آیا میان علوم گوناگون در ارزش تفاوت وجود دارد؟
پاسخ اینستکه هرعلمی دردایره هستی خود صاحب ارزش است واثر گذار ونباید میان علوم تفاوت قائل شد جهان هستی به همه علوم نیازمند است وانسانها هم قابلیتهای گوناگون دارند پس هر فردی بدنبال توانمندی خود میرود وصاحب دانشی میشود. اگر هر فردی در دانش خود ماهر گردد وبدان عمل کند قطعا از نظر ارزش با همه دانشمندان علوم دیگر برابر است .
مثال اگر فرض کنیم بالاترین دانش دانش رهبری جامعه باشد واگر فرض کنیم پائین ترین سطح دانش در جامعه رفتگری باشد .در اینصورت میان یک رفتگر ماهر ورهبر مدبر هیچ تفاوتی وجودندارد تنها تفاوت درانجام کار است اگر یکی درکارش کوناهی کند او بازنده است ودیگری برنده. در نتیجه در جامعه هیچ شغلی برشغل دیگر رجحان ندارد چه شغل روحانی باشد یا یک شغل سطح پائین هردو مکلفند کارخودرا کامل انجام دهند زیرا قران کریم برتری را بجهاد وتقوی داده است وجهاد یعنی کار کامل وتقوی یعنی پرهیز ازخسران بکار. اینک مطلب را جمع بندی میکنم در جامعه هر کسیکه دارای دانشی است برهر بی سوادی رجحان دارد وهرکسیکه با دانش خود در مصدر کاری قرار دارد در صورتی دارای فضیلت است که کارش را کامل انجام دهد والاباید درقبال جامعه پاسخگو باشد ضمنا هیچ مزیتی از نظر ارزش در مشاغل بریکدیگر نیست
3 کاربر از این خوشم آمد
Unknown
جمع بندی رو خیلی قشنگ نوشتید البته بی سواد که در نوشته ها اومده فکر میکنم منظور سواد درس و مدرسه نباشه بلکه بی سوادی نوشته بالا به اشخاصی نسبت داده میشه که هیچ کاری نمیتوانند انجام دهند مثلا یه مکانیک میتونه مدرسه نرفته باشه ولی سواد بالایی در تعمیر ماشین داشته باشه و ...
محمدعلی به ابادی
بله درست است ممنون