محمدعلی به ابادی
از on نوامبر 25, 2018
3 views
به نام خدا
وجود حجم بسیار زیاد مخالفت با دین اسلام بنده را برآن داشت تا با بررسی موارد پی به ریشه این برخوردها ببرم واینک آن موارد را درزیر می آورم.
1-یکی از موارد مخالفتها اشاره به مجازات های وحشیانه در دین اسلام است تا ازاین طریق این دین را مخدوش کنند .بگذریم که چنین موارد چندان صحت ندارد اما این موارد درتمام ادیان الهی مصداق دارد چرا به دین اسلام گیر داده اند ؟دلیلش اینستکه دین اسلام آخرین دین خدا برای انسان بعبارت امروزی آخرین ورژن دینی است .در نتیجه موجب گردیده است تا همه کسانیکه در ادیان گذشته دارای دکه ودکانی هستند نگران سرنوشت خود شوند وبا تمام توان علیه این دین خدا برخیزند .این یک دلیل هجوم فراوان به دین اسلام(آخرین دین)
2-یکی از موارد مخالفتها برخورد تند با کتاب خدا قرآن است ومدام تلاش میکنند برتناقضات موجوددرقرآن بیافزایند .در حالیکه وجود تنها یک تناقض کافی است اما چرا هزاران ایراد برقرآن میگیرند؟چون قرآن آخرین وحی خداوند است وناسخ همه کتب مقدسه گذشته وبعبارت دیگر تنها کتابی است که معیار وسنجش برای درستی ونادرستی همه رویدادهای گذشته است .خوب معلوم است که باید دربرابرآن موضع بگیرند وبرتک تک کلمات آن اشکال وارد کنند.(آخرین کتاب)
3-وجود امام عصر ومهدی موعود که موعود همه دوران هاست سخت دیگران را به تکاپو انداخته است چه پایان راه دیگران نزدیک است.
بنابراین تلاش بسیار نموده اند تا با ایجاد ادیان جدید ومذاهب گوناگون خدشه به این موعود عزیز بیاورند. (آخرین موعود)
4- آخرین عامل مخالفتها وجود برخی روحانیون متحجر وواپسگرا که برای چندروز زندگی دردین دنیا دین را بازیچه قرار داده ودیگر آخوندهائی که نوکر اجانبند ودر خدمت مطامع آنها .اینان نیز موجب سرخوردگی جوانانی میشوند که جویای حقیقتند و از این راهنمایان طرفی نمی بندند وگرفتار بقیه دشمنان اسلام میشوند.(آخرین تفاله ها)
3 کاربر از این خوشم آمد