محمدعلی به ابادی
از on آگوست 22, 2018
6 views
به نام خدا
پاسخ این سوال بدرد یکتا پرستان میخورد چرا که به رستاخیز باور دارند وبدیگر کسان بی ارتباط است.
هدف آفرینش انسان کمال اوست وکمال او در رسیدن به بهشت موعود است .حال چگونه انسانی از بهشت محروم ودر دوزخ ابدی است؟
پاسخ اینستکه دوزخ ابدی نیست چرا که هر گناهی که بشر مرتکب شود نمیتواند عقلا مجازات ابدی داشته باشد.برای مثال درهمین دنیا حبس ابد وجوددارد اما پس ازچندی مشمول عفو میگردد. چرا خداوند چنین نکند؟یعنی خداوند قدرت عفو وبخشش ندارد؟
اما در قرآن کریم آنچه خداوند خلف وعده نمیکند آن وعده خیر است ولی اگر تهدیدی کند میتواند از تهدید بگذرد .مگر دردنیا ما انسانها گاهی از تهدیدات خود منصرف نمیشویم ؟ پس اوهم میتواند خلف وعید کند(عذاب)
اما یک مساله میماند وآن اینستکه اگر کسی در دوزخ بخواهد بماند مثلا خداوند اورا ببخشد ولی او نپذیرد .از روی عناد وکینه خوب معلوم است که او خود دوزخ را برمی گزیند ولذا شاید این دسته بدرخواست خودشان بمانند . ایرادی دارد؟ در همین دنیا کسانی هستند که وقتی سراغشان میروند که کمکشان کنند رد میکنند ومیگویند ما همین بدبختی را میخواهیم .خود کرده را تدبیر نیست.
2 کاربر از این خوشم آمد
Unknown
خب خیالم راحت شد ... لااااااااایک
محمدعلی به ابادی
درود خداوند رحمان است