محمدعلی به ابادی
از on آگوست 22, 2018
4 views
بنام خدا
در هستی سه موجود وجوددارد خداوند آفریده ها ومن وسه عمل ممکن است انجام شودکه عبارتند: عمل برای خدا -عمل برای خود -عمل برای دیگران
اینک هریک را بررسی میکنیم:
عمل برای خدا:آیا خداوند نیازمند بشر است؟ خدای کامل چه نیازی به بشردارد؟ پاسخ منفی است پس این عمل فاقد ارزش است وخارج میشوند
عمل برای خود:انسان موجودی نیازمند است انسان هم میتواند بخودش یاری دهد درهرحال کمک بخود امری طبیعی است و ارزش چندانی ندارد
عمل برای دیگران :این عمل باارزشترین کاردرجهان است وچه خوب بیان کرده است مولانا که عبادت بجز خدمت خلق نیست. اگر ازدست آدمی عملی برنمیاید حداقل اینستکه زیانی بدیگران نرساند بقول آن شاعر بزرگ میازار موری که دانه کش است که جان داردو جان شیرین خوش است
2 کاربر از این خوشم آمد
کامنت تست