مارس 8, 2018 از
بنام خدا
برخی گمان میکنند که رهبری یا ولی فقیه درراس ملت ایران قرار دارد ویا اینکه بربلندای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اند. اما چنین نیست رهبری دردرون قانون اساسی ودر راس نظام میباشد . نظام خود نیز برخاسته از رای مردم است. برای اینکه مطلب روشن شود بخود دین اسلام برمیگردیم . دردین اسلام قانون اساسی قرآن کریم است وپیامبر اکرم ص مجری آنند بعبارت دیگر کتاب خدا قرآن صامت وپیامبر قرآن ناطق اند وایندو ازهم جدائی ندارند. بنابراین پیامبراکرم ص نه برقرآن کریم حاکمند بلکه ازدرون آن برمیخیزنند وامت اسلامی با ایشان بیعت میکنند . قانون اساسی جمهوری اسلامی بمثابه قران ملت ایران است ودرکنار آن رهبری قرار دارند که ازدرون آن قانون برخاسته اند. بنابراین قانون اساسی بررهبری نیز سلطه دارد وایشان مشمول آنند .براساس قانون اساسی سیستم اداری کشور ازسه قوه تشکیل شده است که درراس آن رهبری قرار دارند بنابراین شخصیت اول در نظام اداری رهبری هستند وصلاحیت های ایشان در اصل110 آمده است کما اینکه صلاحیت های پیامبر وجانشینان ایشان در کتاب خدا آمده است(ماآتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم فانتهوا).