فوریه 25, 2018 از
بنام خدا
چه کسی برنده شد وچه کسی بازنده؟
رویداد مربوط به دراویش گنابادی ازدو ماه پیش درجریان بازداشت رهبری آنان آغاز وسرانجام با چند شهید وصدها مجروح پایان یافت.باآنکه جزئیات امر چندان روشن نیست اما سرمنشا این رویداد دستور مقام قضائی وورود نیروهای دیگر به صحنه بود .اگر قرار است که هر دستوری دراین کشور با این خسارات پایان یابد بنظر حقیر بهتر است که هرگز دستوری صادر نشود چه زیانش بیش ازسود آنست .مگر خداوند عقل را برای درک سنجش سود وزیان یک عمل نداده است ؟مگر برای یک دستمال قیصریه را به آتش می کشند؟.درهرحال آنکه دراین میانه برنده بود آن نیروی انتظامی بود که علیرغم دستور صادره با احتیاط عمل کرد ومردمداری را اثبات نمود وآنکه بازنده بود همه نیروهای دیگر بودند که اقدام وحضورشان این نتیجه راداد.
البته بجز اندکی از بظاهر درویش که سوء استفاده کردند بقیه مظلوم واقع شدند وباید هم از اینان وهم از آن نیروی مردمی استمالت وتقدیر نمود.
1 Liked
 پسندیده اند