فوریه 5, 2018 از
بنام خدا
احکام دین همان مقررات عملی ویا قوانین است که برای هرفرد درامت اسلامی وضع شده است .معمولا رسالات عملیه مراجع تقلید حاوی چنین مقرراتی است وهر مقلدی از فتاوای مرجع دینی خود پیروی میکند . این شیوه منحصر به سرزمین نیست یعنی هر مقلدی درهرجائی از کره خاکی وحتی سایر کرات باشد بایدآنهارا انجام دهد.منبع این مقررات کتاب خدا روایات وفتاوای مراجع میباشد.
اما اگر حکومتی تشکیل شد اعمال احکام دین در جامعه باید طبق قانون اساسی هرکشور باشد . بموجب قانون اساسی جمهوری اسلامی احکام دین اگر بخواهد درجامعه اعمال گردد باید ازطریق مجلس شورای اسلامی وپس از نظارت شورای نگهبان بصورت قانون درآید تا برای مردم الزام آور باشد. در این مورد استثنا هم وجودندارد وهمه احکام با همین شیوه میتواند الزام آور شود. بعنوان نمونه همین بحث حجابی بود که در سایت مورد مناقشه قرار داشت. البته در جمهوری اسلامی ایران شخص ولی فقیه نیز میتواند حکم حکومتی بدهند که تاکنون موارد اندکی چنین عمل شده است.
آنچه در تصویب یک قانون مهم است اسلامی بودن آن نیست ویا اینکه مثلا این حکم خداست .خوب حکم خدا برای افراد لازم الاجراست اما برای اینکه در جامعه بهمه تحمیل گردد حتما باید شیوه کاررا هم بدانیم . اجرای برق آسای احکام ویا حتی موارد غیر دینی اثر بخش نیست باید راه های اجرای اینگونه احکام را یاد بگیریم .مسوولان روحانی ما با احکام آشناهستند اما با شیوه کاربرد آنها هرگز. دنیای غرب دراین زمینه کار کرده است وبسیاری از قوانین سخت را با شیوه های درست پیاده کرده است .
مثلا دروغ گفتن از گناهان کبیره است اما آنها موفق شده اند که این امررا درجامعه خود پیاده کنند در حالیکه در فضای اسلامی ما دروغ امری متداول است حتی درلسان بزرگان وصدا وسیما چون ما بلد نبودیم که چگونه با این امر مبارزه کنیم .4دهه مبارزه علیه بد حجابی چه نتیجه ای داد؟ چرا که ما بلد نبودیم قبل از قانون فرهنگ سازی کنیم ویا قانون درستی تصویب کنیم .
بنابراین درپاسخ به دوستانی که سند الزام دیگران باجرای حکم حجاب یا دیگر احکام را جویا هستند عرض میکنم .این امر دراختیار مجلس شورای اسلامی است که متاسفانه قانونی درست تنظیم نکرده است ویا با حکم حکومتی است که تا کنون حکمی دراین مورد صادر نشده است
1 Liked
 پسندیده اند
Page generated in 0.0978 seconds with 13 queries and GZIP enabled on 195.201.246.16.