محمدعلی به ابادی
از on فوریه 3, 2018
7 views
بنام خدا
لطفا به این جمله ها توجه کنید
قال الله تعالی: الله الصمد(خداوند بی نیازاست)
قال الرسول ص: الله الصمد....
قال الامام ع: الله الصمد...
قال الانسان:الله الصمد...
قال الطیر:الله الصمد...
آیا این جملات معنای واحدی دارد؟ممکن است بفرمائید بله جمله ها یکسانند پس معنای واحدی دارند تنها گوینده متفاوت است.
اما با کمی دقت متوجه میشویم که ارزش هرجمله به گوینده آن بستگی دارد.مثلا جمله آخر که یک پرنده آنرا یادگرفته وتکرار میکند معنا دارد؟ قطعا پاسخ اینستکه خیر چون پرنده عقلی ندارد دانشی ندارد تا بفهمد چه میگوید .
برویم بالاتر این جمله را یک انسان بگوید چقدر معنای آنرا می فهمد؟ اگر بیسواد باشد هیچ مانند قرآن خواندن کم سوادان واگر دانشمند باشد اندکی درک میکند .
حال برویم بالاتر اگر امام ویا پیامبر بفرمایند چه؟آیا درک آنان مانند هر انسانی است؟حتما جوابش منفی است درک آنان خیلی دقیقتر است واینک همین جمله را خداوند بفرمایند می شود وحی ووحی آنقدر سنگین است که هرگاه برپیامبر نازل میشد عرق میکردند ومیلرزیدند وچون بکوه برمیخورد کوه را منفجر میکرد.
آری میزان ارزش هر جمله به گوینده آن بستگی دارد گاه صفر است در لسان مجنون وگاه جمله ای عادی است درلسان کم سواد ویا موزون است درلسان عارف وگاه حدیث قدسی میشود درلسان معصوم وگاه وحی است درلسان خداوند.
شاید از این طریق بتوان میزان عصمت موجودات را براساس قدرت درک آنان دریافت.
2 کاربر از این خوشم آمد
ahad
عالی بود خیلی جالب بود👌
محمدعلی به ابادی
درودوسپاس