ژانویه 11, 2018 از
بنام خدا
علت ایستائی جامعه ما
در جوامع بشری تا کنون چهار نوع حکومت ایجاد شده است بنده مطالعه کوتاهی درمورد آنها نموده ام که درزیر می نویسم.
1-حکومت فرد برجمع:مانند همه حکومتهائی که درآنها یک فرد تصمیم میگیرد چه سلطنتی باشد یا جمهوری ویا اشکال دیگر. نمونه این نوع حکومت در گذشته وکنون بوده وهستند دیکتاتوری ها وامپراطوری ها
2-حکومت جمعی:مانند بسیاری از کشورهای اروپائی که ملتها ازطریق همه پرسی ومجالس قانونگذاری تصمیم میگیرند
3-حکومت جمعی وفردی:در اینگونه حکومت تصمیم گیرنده جمع مردمند اما در مواقع اضطرار کسیکه درراس نظام است تصمیم میگیرد مانند برخی از کشورهای مترقی
4-حکومت فردی وجمعی:در اینگونه حکومت باشخص اول کشور است اما در ظاهر جمع مردم در تصمیم گیری حضور دارند منتها باید درچارچوب نظر شخص اول تصمیم بگیرند.مانند کشور خودمان
در نمونه های اول تا سوم ممکن است ملتها موفق شوند وپیش بروند چرا که یا مسوولیت با فرد است ومردم پذیرای آن ویا ملت خود تصمیم گیرنده است .اما درنمونه آخر بنظر بنده هرگز سرانجامی نخواهد داشت چرا که اولا مسوولیت لوث میشود فرد تصمیم میگیرد اما بنام جمع تمام میشود .ویا اینکه جمع تصمیم میگیرد وفرد رد میکند .آیا در این کشاکش جز هدر زمان وهزینه چیزی ببار میاید؟ یا باید رومی روم بود ویا زنگی زنگ باید به یکی ازانواع سه گانه بالا برگردیم والا این کشاکش ره بجائی نبرد.
2 Liked
و  از این خوشم آمد
Page generated in 0.1151 seconds with 13 queries and GZIP enabled on 195.201.246.16.