دسامبر 31, 2017 از
بنام خدا
اعتراضات مردمی بهر دلیل وجوددارد وخواسته ها گوناگون است اعم ازاقتصادی سیاسی اجتماعی وفرهنگی
مردم پس از4 دهه ازانقلاب هنوز در خم کوچه اولند .آنان فرزندان خودرا برای حفاظت از انقلاب وکشور به جبهه ها فرستادند وپیکر بی جان آنانرا تحویل گرفتند .اما نتوانستند حقوق شهروندی خودرا دریافت کنند. همیشه تا باین امر میرسد وعده آینده داده میشود . تحمل مردم تا کجا میتواند ادامه یابد ؟ بهرحال روزی کاسه صبر می شکند وآنروز نباید پنداشت که مردم به انقلاب وقانون پشت کرده اند ویا از اجانب دستور میگیرند. باید مسوولان خودرا سرزنش کنند که نتوانسته اند حقوق مردم را تامین کنند.
باید صادقانه آنان که قادر به انجام وظیفه نیستند کنار بروند راه ورسم کشورداری در قانون اساسی مکتوب است .اگر مردم ببینند که نمایندگان واقعی خودرا درمصادر دارند با کمبود ها کنار میایند والا هم جان بدهند وهم دیگران بهره ببرند قابل تحمل نیست.
حقوق شهروندی حق مسلم وطبیعی وقانونی ملت ماست چرا بی توجهی میکنیم و صبوری مردم را ببازی میگیریم .بس است نگاه به دیگران .زمان نگاه به مردم کشورمان مدتهاست فرا رسیده است .اسلام دقیقا همین است که مردم را به حقوق خود برسانیم.
Page generated in 0.0936 seconds with 13 queries and GZIP enabled on 195.201.246.16.