دسامبر 31, 2017 از
بنام خدا
مدتی است جامعه در التهاب بسر می برد ودر جای جای میهن اسلامی اعتراضاتی صورت می پذیرد .
اعتراضات یک لایه روئی دارد ویک لایه میانی ویک لایه درونی. لایه بیرونی بیانگر مشکلات اقتصادی است که از غارت وجوه مردم درموسسات پولی آغاز وبگرانی ها رسید .لایه میانی کسانیکه معترض به قوه قضائیه اند ودردگیرباآن ولایه پنهان نوعی مخالفت با سیاستهای کلی نظام .ما در اعتراضات بیشترین شعارهارا درامر اقتصاد وعلیه دولت وشخص رئیس جمهور می بینیم ودرمرحله بعد علیه قوه قضائیه وگاهی هم برخی شعارها علیه کلیت نظام است .البته گاهی برخی هم سوء استفاده میکنند.در هرحال آنچه نباید ندیده گرفته شود فضای آزادی است که موجب شده تا مردم حرف دلشان را بزنند واین امر مرهون دولت تدبیر وامید است .آیا بیاد میاورید که رئیس جمهور در جلسه بررسی امور اقتصادی ازمردم خواست که به بودجه وارقام آن نگاه کنند ونقد کنند دولت طالب نقد است وحامی آن بنابراین حل مشکلات جامعه بیشتر درگرو نهادهای دیگر است.
قوه قضائیه باید در جهت ترمیم مشکلات قضائی مردم طی یک عفو عمومی همه زندانیان سیاسی کارگری ورسانه ای را آزاد کنند وانرژی خودرا درمسیر امور اقتصادی قرار دهند البته شاید نیاز به بازسازی آن قوه نیز باشد.
مجلس شورای اسلامی درامر بودجه دقت لازم را بکند تا هزینه های بی مورد برچیده شود دستگاه های جیره خوار بروند ازجای دیگر تامین شوند.
همانگونه که دولت تدبیر وامید موفق شد برجام را بسرانجام برساند که موفقیتی کم نظیر درتاریخ ایران است با تغییری درسیاستهای کلی نظام بار دیگر نرمشی ایجاد گردد تا موارد دیگری از اختلافات بیرونی حل گردد . امروز برجام عامل یک شکاف بزرگ در جهان شده است .گروهی مانند آمریکا اسرائیل وعربستان دریک طرف وجهانی درطرف دیگر این موقعیت ایران را درجهان برجسته نموده است .یک حرکت دیگر مارا بسر منزل مقصود نزدیک میکند .خواسته درونی معترضان بنظر بنده همین است .
Page generated in 0.1196 seconds with 13 queries and GZIP enabled on 195.201.246.16.