دسامبر 25, 2017 از
بنام خدا
اخیرا میان مسوولان قوه قضائیه ومسوولان سابق قوه مجریه درگیری لفظی در فضای مجازی رائج شده است بگونه ای که برای هم شاخ وشانه می کشند وعلیه یکدیگر افشاگری میکنند . این رفتار تاکنون در 4 دهه تاریخ انقلاب اسلامی مشاهده نشده است.
مردم در اندیشه آنند که چه رمزی پشت پرده است وهرکس تحلیلی می کند بنده دو تحلیل دارم.
یک: اینکه این درگیری ظاهری است ومانند دعوائی که سر لحاف ملا بود باید منتظر بود که قرار است سر چه کسی را کلاه بگذارند؟ مردم به این درگیری مشغول میشوند ومدعی اصلی کارخودرا میکند
دو:احتمال دارد یکی از این دو طرف دعوا برکنار شود واز صحنه کلا حذف گردد آنانرا بجان هم انداخته اند تا هر کدام که ازمیان برداشته شد در هرحال برای ذی نفع مفید است چرا که سر ماررا بدست دشمنش میکوبد ویکی از دو دشمن بوسیله دیگری ازبین میرود که همان حکایت آن ضرب المثل ایرانی است.
1 Liked
 پسندیده اند
Page generated in 0.1432 seconds with 13 queries and GZIP enabled on 195.201.246.16.