دسامبر 13, 2017 از
بنام خدا
انسان ازنظر طبیعت جانور است اما با این تفاوت که می تواند فکر کند وبه حقیقت دست یابد واین مهمترین تفاوت میان انسان وسایر جانوران است.این امر مهم درسایه عقل است که خداوند آنرا در انسان بودیعت نهاده است.گوهرعقل اولین مخلوق خداوند است وفرشتگان عقل محض اند. بنابراین عقل تنها ابزار درک حقایق است وچون آدمی اهل نسیان وخطاست همیشه عقل نمی تواند مارا یاری دهد ولذا پیامبران بعنوان عقل بیرونی بیاری انسان آمده اند.
اما با این ابزار چگونه میتوان به حقیقت رسید ؟
خداوند درکتاب خود می فرماید مومنان کسانی اند که به سخنان گوش فرا میدهند وآنگاه بهترین آنرا برمیگزینند .پس شرط اول کشف حقیقت گوش فرا دادن است والبته با دقت واندیشه .در نتیجه فرار از گوش دادن ویا نخواندن مطلبی مارا ممکن است از کشف حقیقت دور کند. مولا علی ع میفرمایند به گفتار بنگر نه به گوینده(انظر الی ماقال ولا تنظر الی من قال) مراد اینستکه اگر به گوینده توجه کنید شاید فردی ذی نفوذ باشد وگفتار اورا دربست بپذیرید که گاه حقیقت ندارد ویا گوینده ای به بدنامی می شناسید واز گفتارش فرار کنید اما شاید ازحقیقتی رویگردان شده اید . پس بهتر است بدون توجه به شخصیت گوینده گفتار اورا محک بزنید.رهبری معظم نظام فرمودند که نظر رهبر نظر نظام نیست وتبعیت ازآن الزامی نیست ومخالفت باآن نیز مخالفت با نظام نیست .مفهوم این فرمایش اینستکه در نظرات ایشان هم دقت کنید این مراد کلام امام علی وقرآن کریم است . متاسفانه گروهی شاید همان شیعه انگلیسی به فرموده رهبری باشند که با انگ زدن به افراد جوانان را ازشنیدن گفتار آنان باز دارند ونتیجه اینکه از حقایق دور بمانند .پیرو اهلبیت خردمند است ودر امور اصولی وباورها هرگز خودرا دردایره تنگ افراد وگرو هها قرار نمیدهد وفراتر ازآنها می اندیشد .هر انسانی در کره هستی مرکز جهان است (عالم صغیر)و میتواند با ابزار خردمندی جهان را دریابد والبته وحی نیز یاور او خواهد بود .پس بیائیم پیش ازآنکه مطلبی را بخوانیم به گوینده توجهی نکنیم وبا مطالعه مطلب تعقل کنیم آنگاه خود حکیمی پیرو اهلبیت خواهیم بود ان شاء الله
2 Liked
و  از این خوشم آمد
Page generated in 0.0977 seconds with 13 queries and GZIP enabled on 195.201.246.16.