6 ساعت پیش از
بنام خدا اعتراضات مردمی علیه مشکلات اقتصادی اجتماعی وسیاسی مدتی است آرام گرفت اما درقبال آن چه کرده ایم؟ آیا با کاهش برخی قیمتها وتعدیل دربرخی امور اقتصادی ویا رفع محدودیت رسانه ای مشکلات ریشه ای حل میشود؟ آیا دولت قادر هست خواسته های معترضان را جامه عمل بپوشد ؟بنظر بنده اینگونه نیست ودولت قادر نیست مشکلات را ریشه ای حل کند باید دراندیشه تغییراتی در اساس کار باشیم قانون اساسی چارچوب اموررا مشخص کرده است .آزادی های سیاسی واقتصادی کی بوجود میاید؟ زندانیان سیاسی ورسانه ای کی آزاد میشوند؟ انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی ممکن خواهدشد؟ نظام خانه تکانی خواهد نمود؟ آنانکه مدتهاست دوران کاری را سپری کرده اند بازنشسته می شوند و میدان را بدست جوانان می سپرند؟ تغییرات دربرخی قوانین نظیر خدمت نظام وظیفه یا رفع معافیتهای بی مورد در امور اقتصادی کی صورت می پذیرد؟ و... زمان رافع مشکلات نخواهد بود از هم اکنون باید مردم تغییرات را ببینند تا باور کنند که کشور برمدار قانون است نه قدرت. زمان را مسوولان دریابند که همچون ابر درگذر است و بعدا پشیمانی سودی نخواهد داد.

6 ساعت پیش از
بنام خدا روزی رئیس جمهور دریک محفلی درباره نقد مسوولان گفتند که مثلا امام زمان ع هم قابل نقدند وبالاتر ازایشان پیامبر ص. مخالفان ایشان بجای درک مطلب وارد مقوله اعتقادی شدند وایشان را متهم به زیر سوال بردن عصمت امام وپیامبر نمودند . بنده خودم را وارد مقوله آقایان نمیکنم تنها اشاره ای به یک ضرب المثل شیرین ایرانی میکنم. میگویند بدر گفتند تا دیوار بشنود. معمولا دراثبات یک امر بزرگنمائی میکنند ومثلا میگویند فلانی چنین گفت طرف چون جرات مخالفت ندارد میگوید اگر خدا هم چنین گفته اشتباه است قصد او اینستکه طرف اشتباه کرده است . رئیس جمهور حرمت آقایان روحانیون درهرسمتی را پاس داشته وگفته اند حتی امام ویا پیامبرهم قابل نقدند ومراد این بوده که شما بزرگان دینی چرا نقدپذیر نیستید همه نقصیرات را بردوش دیگران می نهید .بدر گفتم تا دیوار بشنود شما نگران معصوم نباشید پاسخگوی کارهای خودتان باشید

ژانویه 11, 2018 از
بنام خدا جنگها نیاز بدو عنصر دارد یکی عاملان جنگ ودیگر آلات آن .عاملان همان سرمایه داران جهانخوار که خوی زیاده خواهی دارند وآلات وابزارآنها مردمان محروم ودرمانده اند.اینکه عاملان جنگ چرا چنین میکنند روشن است ونیاز به شرح ندارد اما چرا مردمان فقیر ومحروم ابزار دست آنان میشوند؟چون نیازمندند فقر علمی ومادی وجنسی دارند این فقر بهترین عامل برای سواری زیاده خواهان است.کسیکه چیزی ندارد نگران ازدست دادن نیست پس آماده تحریک برای جنگیدن است وفرقی هم نمیکند که برای شهادت بجنگد یا برای رفع نیازهای خود چرا که یا دردنیا نصیب می بیند ویا درآخرت ومی جنگد ومیکشد وکشته میشود. لنین مردمان محروم را متحد کرد تا بجنگند.هیتلر هم چنین کرد و محرومان حکومتهای دینی درگذشته برای بدست آوردن غنائم وزنان برده می جنگیدند .زاهد گوشه نشین نیز بدلیل محرومیت همیشه آماده جنگ هست .بلی اگر فقر علمی ومادی وجنسی درکار نباشد جنگی رخ نخواهد داد. در دین مبین اسلام جنگ ابتدائی درغیاب معصوم حرام است ودردوره پیامبر گرامی در مدینه بیش از70 جنگ علیه ایشان روی داد ولی هرگز خود اقدام به جنگ نکردند. در مدینه النبی مردم دررفاه نسبی بودند ونیازی بجنگ نداشتند تنها دفاع میکردند اما دردوران خلفای ثلاث تا دلتان بخواهد جنگ روی داد چرا که همه بدنبال غنائم بودند واگر هم موفق نمیشدند بهشت درانتظارشان بود . اینک یک سوال مهم مطرح است که درصورت وجود فقر چه باید کرد تا گرفتار جنگ افروزان نشویم ؟ پاسخ را کلام خداوند صریح میدهند(همانا گرامی ترین شما پرهیزگارترین شماست). آری برای اینکه مرکوب زیاده خواهان نشویم ودرگیر جنگ وکشتن دیگران ویا خودمان بهترین راه کاستن از خواهشها ومبارزه با درون خود است یعنی به کمترین قانع باشیم وراضی شاید لطف الهی شامل شود وخودرا از بلیات جنگ دور نگهداریم . خداوندا برتو پناه میبریم از زیاده خواهان وهوای نفس خودمان.

ژانویه 11, 2018 از
بنام خدا علت ایستائی جامعه ما در جوامع بشری تا کنون چهار نوع حکومت ایجاد شده است بنده مطالعه کوتاهی درمورد آنها نموده ام که درزیر می نویسم. 1-حکومت فرد برجمع:مانند همه حکومتهائی که درآنها یک فرد تصمیم میگیرد چه سلطنتی باشد یا جمهوری ویا اشکال دیگر. نمونه این نوع حکومت در گذشته وکنون بوده وهستند دیکتاتوری ها وامپراطوری ها 2-حکومت جمعی:مانند بسیاری از کشورهای اروپائی که ملتها ازطریق همه پرسی ومجالس قانونگذاری تصمیم میگیرند 3-حکومت جمعی وفردی:در اینگونه حکومت تصمیم گیرنده جمع مردمند اما در مواقع اضطرار کسیکه درراس نظام است تصمیم میگیرد مانند برخی از کشورهای مترقی 4-حکومت فردی وجمعی:در اینگونه حکومت باشخص اول کشور است اما در ظاهر جمع مردم در تصمیم گیری حضور دارند منتها باید درچارچوب نظر شخص اول تصمیم بگیرند.مانند کشور خودمان در نمونه های اول تا سوم ممکن است ملتها موفق شوند وپیش بروند چرا که یا مسوولیت با فرد است ومردم پذیرای آن ویا ملت خود تصمیم گیرنده است .اما درنمونه آخر بنظر بنده هرگز سرانجامی نخواهد داشت چرا که اولا مسوولیت لوث میشود فرد تصمیم میگیرد اما بنام جمع تمام میشود .ویا اینکه جمع تصمیم میگیرد وفرد رد میکند .آیا در این کشاکش جز هدر زمان وهزینه چیزی ببار میاید؟ یا باید رومی روم بود ویا زنگی زنگ باید به یکی ازانواع سه گانه بالا برگردیم والا این کشاکش ره بجائی نبرد.

دسامبر 31, 2017 از
بنام خدا اعتراضات مردمی بهر دلیل وجوددارد وخواسته ها گوناگون است اعم ازاقتصادی سیاسی اجتماعی وفرهنگی مردم پس از4 دهه ازانقلاب هنوز در خم کوچه اولند .آنان فرزندان خودرا برای حفاظت از انقلاب وکشور به جبهه ها فرستادند وپیکر بی جان آنانرا تحویل گرفتند .اما نتوانستند حقوق شهروندی خودرا دریافت کنند. همیشه تا باین امر میرسد وعده آینده داده میشود . تحمل مردم تا کجا میتواند ادامه یابد ؟ بهرحال روزی کاسه صبر می شکند وآنروز نباید پنداشت که مردم به انقلاب وقانون پشت کرده اند ویا از اجانب دستور میگیرند. باید مسوولان خودرا سرزنش کنند که نتوانسته اند حقوق مردم را تامین کنند. باید صادقانه آنان که قادر به انجام وظیفه نیستند کنار بروند راه ورسم کشورداری در قانون اساسی مکتوب است .اگر مردم ببینند که نمایندگان واقعی خودرا درمصادر دارند با کمبود ها کنار میایند والا هم جان بدهند وهم دیگران بهره ببرند قابل تحمل نیست. حقوق شهروندی حق مسلم وطبیعی وقانونی ملت ماست چرا بی توجهی میکنیم و صبوری مردم را ببازی میگیریم .بس است نگاه به دیگران .زمان نگاه به مردم کشورمان مدتهاست فرا رسیده است .اسلام دقیقا همین است که مردم را به حقوق خود برسانیم.

دسامبر 31, 2017 از
بنام خدا مدتی است جامعه در التهاب بسر می برد ودر جای جای میهن اسلامی اعتراضاتی صورت می پذیرد . اعتراضات یک لایه روئی دارد ویک لایه میانی ویک لایه درونی. لایه بیرونی بیانگر مشکلات اقتصادی است که از غارت وجوه مردم درموسسات پولی آغاز وبگرانی ها رسید .لایه میانی کسانیکه معترض به قوه قضائیه اند ودردگیرباآن ولایه پنهان نوعی مخالفت با سیاستهای کلی نظام .ما در اعتراضات بیشترین شعارهارا درامر اقتصاد وعلیه دولت وشخص رئیس جمهور می بینیم ودرمرحله بعد علیه قوه قضائیه وگاهی هم برخی شعارها علیه کلیت نظام است .البته گاهی برخی هم سوء استفاده میکنند.در هرحال آنچه نباید ندیده گرفته شود فضای آزادی است که موجب شده تا مردم حرف دلشان را بزنند واین امر مرهون دولت تدبیر وامید است .آیا بیاد میاورید که رئیس جمهور در جلسه بررسی امور اقتصادی ازمردم خواست که به بودجه وارقام آن نگاه کنند ونقد کنند دولت طالب نقد است وحامی آن بنابراین حل مشکلات جامعه بیشتر درگرو نهادهای دیگر است. قوه قضائیه باید در جهت ترمیم مشکلات قضائی مردم طی یک عفو عمومی همه زندانیان سیاسی کارگری ورسانه ای را آزاد کنند وانرژی خودرا درمسیر امور اقتصادی قرار دهند البته شاید نیاز به بازسازی آن قوه نیز باشد. مجلس شورای اسلامی درامر بودجه دقت لازم را بکند تا هزینه های بی مورد برچیده شود دستگاه های جیره خوار بروند ازجای دیگر تامین شوند. همانگونه که دولت تدبیر وامید موفق شد برجام را بسرانجام برساند که موفقیتی کم نظیر درتاریخ ایران است با تغییری درسیاستهای کلی نظام بار دیگر نرمشی ایجاد گردد تا موارد دیگری از اختلافات بیرونی حل گردد . امروز برجام عامل یک شکاف بزرگ در جهان شده است .گروهی مانند آمریکا اسرائیل وعربستان دریک طرف وجهانی درطرف دیگر این موقعیت ایران را درجهان برجسته نموده است .یک حرکت دیگر مارا بسر منزل مقصود نزدیک میکند .خواسته درونی معترضان بنظر بنده همین است .

دسامبر 30, 2017 از
نمایش در نتایج گوگل به چه صورتی هست و چطور میتوان در حفظ حریم خصوصی تان از نمایش در نتایج گوگل پرداخت. اطلاعات شخصی! ایمیل، شغل، شماره تلفن شخصی و آدرستان! یکی از دغدغه های کاربران صفحات مجازی حفظ اطلاعات شخصی شما می باشد، حال این سوال پیش می آید که چگونه می توان این اطلاعات را حفظ کرد و از دیده عموم کاربران پوشاند؟! حفظ حریم خصوصی تان در نتایج گوگل یکی از مهمترین موارد برای برخی از کاربران وب سایت ها می باشد. در طراحی سایت و سئو سایت باید به نحوه کار گوگل آشنا شویم تا بتوانیم به این مسئله بپردازیم. پروفایل شما شامل سن، علاقه مندی هایتان و مکان زندگی اتان و.. که در صفحات مجازی ثبت شده و چه اطلاعاتی که در جایی به صورت کامنت درج کرده اید به راحتی برای عموم کاربران قابل مشاهده است و آنها می توانند با زدن نام کاربری شما اطلاعات به سزایی راجع به شما به دست بیاورند. پس از این مقدمه،دوباره این سوال پیش می آید که چگونه اطلاعات شخصی خودمان را از لیست نتایج گوگل حذف کنید؟! به شما پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مطلب همراه ما باشید تا به پاسخ این سوال بپردازیم. حفظ حریم خصوصی تان در نتایج گوگل در این مقاله ما به این مسئله که حفظ حریم خصوصی تان در نتایج گوگل چگونه است می پردازیم: حال اگر اطلاعاتی در اینترنت از شما وجود دارد که شما را آزار می دهد و می خواهید آنها را حذف کنید بهتر است بدانید که این اطلاعات در کدام صفحه دیده شده اند، سپس با صاحب آن سایت تماس بگیرید و روند پاک شدن اطلاعاتتان را پیگیری کنید. در صفحه سایت به دنبال گزینه” تماس با با ما” که در سایت قرار گرفته است، باشید و از این طریق با صاحب سایت ارتباط برقرار کنید، اگر همچین امکانی در سایت وجود نداشت به دنبال ایمیل باشید و اگر آن نیز در دسترس شما قرار نگرفته بود از گزینه اطلاعات مدیر با او ارتباط برقرار کنید. پس از این مرحله بایستی به سایت www.google.com/webmasters/tools/removals بروید و بر روی گزینه create a new removal request کلیک کیند و آدرس (url) مورد نظر را که میخواهید از صفحات گوگل پاک شود را درج کنید. اگر این مراحل به درستی انجام شود و درخواست حذف صحیح ثبت شود، پس از این نتیجه جستجوی آدرس، پیغام ۴۰۴ خواهد بود و یا این پیام مشابه که، به دلیل به روز رسانی اطلاعات مورد نظر شما حذف شده است، مشاهده می شود. چنانجه که پیامی با مضمون دومی به جای نتیجه برایتان ظاهر شد، ببینید که صفحه چه تفاوتی کرده است، به این شیوه که یکی از کلماتی که در صفحه اصلی نمی باشد اما در صفحات کش هست را بنویسید، به طور واضح تر مثلا اگر در داخل کش گوگل از این صفحه نام شما مشاهده می شود در صورتیکه نام شما از صفحه اصلی حذف شده نامتان را در کادر مربوطه تایپ کنید و این را تایید کنید و سپس گزینه Remove Cache را بزنید. منبع : طراحی سایت کیان تک http://www.kiantechig.ir/your-privacy-google-results/

دسامبر 30, 2017 از
ساخت سوله برای ساخت سوله از پی، ابتدا کارشناسان زمین محل اجرا پروژه را از مشتری یا کارفرما تحویل می گیرند و بر اساس خواست و سلیقه ی کارفرما شروع به انجام مراحل طراحی می کنند. طراحی نقشه سوله با استفاده از نرم افزار های پیشرفته ی مهندسی از جمله (Xsteel, Archicad) انجام می شود که نتیجه ی آن همگام بودن با استاندارد های روز سوله سازی است در دنیا است و پس از محاسبات زمان و هزینه ساخت برآورد می شود. در ساخت سوله شکل قاب فلزی را می توان بصورت یک قاب ساده یا مرکب و یا با ستون وسط یا ستون وسط ترکیبی و یا با یک شیب (یک طرفه) طراحی نمود که جهت روشنایی سقف، نورگیر نصب می گردد. می توان در اطراف سالن یک طرف و دو طرف سایبان را نصب نمود. همچنین در سالن های تولیدی بر اساس نیاز آنها نصب و ساخت جرثقیل سقفی بسیار صورت می گیرد. مرحله اول در این فرآیند تهیه آهن آلات و جوش کاری است که ورقه های آهنی از پیش تهیه شده بر اساس نقشه های ساخت و اجرا، برش خورده و سوراخکاری می شوند. این عمل با استفاده از دستگاه ها و تجهیزات برشی و پانچی صورت می گیرد. بعد از برشکاری ورقه های آهن، کار جوشکاری درز های آن انجام می شود و آماده ی رنگ آمیزی می شود. رنگ آمیزی سوله آخرین مرحله ساخت آن در کارخانه است که رنگ ها و لایه های آن توسط کارفرما انجام می شود. همزمان با ساخت سوله در کارخانه ، زمین محل اجرا پروژه آماده ی پیاده سازی می شود که مراحل آن خاکبرداری، تراز کردن زمین، آرماتور بندی و بتن ریزی است و در انتهای آن فندانسیون اجرا می شود. در ضمن اگر شما نیاز به استفاده از تجهیزاتی داخل سوله داشته باشید، در این مرحله این تجهیزات در آن نصب می گردد. http://www.omranettehad.com/