محمدعلی به ابادی

متولد ژانویه 1, 1970 مرد
محمدعلی به ابادی

8 ساعت پیش از
به نام خدا عقل قدرت درک حقایق عالم است وعاملی است که آدمی را اززندان جهل میرهاند .هرچه انسان برحقایق گیتی آگاه شود بهمان میزان از زندان جهل رها میگردد واین کار عقل است. آدمی باوجود این نیرو انسان نامیده میشود والا حیوانی بیش نیست کما اینکه دیوانه اگرچه چهره انسانی دارد اما جانوری بیش نیست. ولذا قدرت ومیزان انسانیت انسان بمیزان توانائی تعقل وخردمندی اوست. اما چگونه برقدرت این نیرو بیافزائیم؟ همانگونه که توانائی عضلات بدن با بکارگیری آنها تقویت میشود توانائی خرد آدمی نیز با بکارگیری عقل توانمندتر میگردد .سعی کنید حتی ساده ترین مساله را با عقل بسنجید کم کم مسایل بزرگتر ساده میگردد وبردانش شما افزون میشود واززندان جهل رها میگردید. خداوند در کتابش بیش از 50 بار انسان را به تعقل تدبر تفکر سفارش کرده است . البته درک حقایق عالم منحصر به این ابزار نیست ولی عقل عامترین وگسترده ترین وابزار موجود درجهان است که خداوند درنهاد همه انسانها قرار داده است.تلاش کنیم حتی ایات الهی وروایات وسخنان بزرگان را پیش از پذیرش دربست آنها را تحلیل عقلی کنید تا قدرت تعقل خودرا بالا برید.

8 ساعت پیش از
به نام خدا آنچه ازادیان الهی در بطنش موجود است وحدت همه آنهاست وآنچه اختلاف درظاهر دیده می شود از شیاطین است. اسلام دین همه دوران ها وهمه اعصار است ازآغاز نبوت آدم تا انقراض نسل بشر در کره خاکی خداوند می فرماید دین تنها اسلام است واسلام یعنی تسلیم دربرابر حقیقت یعنی دوستی سلم مسالمت سلامت صلح ومدارا همه ادیان یک گوهرند وهمه پیامبران تن واحدند وهمه در برابر حق تسلیم ودرخدمت بشریت اند. دربرابر خداوند شیطان ودربرابر پیامبران ستمکارانند و پیام خداوند وحدت ویگانگی است وستمکاران بدنبال اختلاف وچند دستگی هستند تا ازآب گل آلود طعمه خودرا برگیرند. اسلام مسیحیت یهودیت زردشتی صابئی وهمه ادیان الهی تن واحدند وهمه اختلافات در کاسبان دین است . اسلام شیعه وسنی ندارد همه مسلمانان یکتاپرست ومنتظر موعودند وهمه یکتاپرستان در انتظار یک حکومت عادله جهانی اند . از ذات خداوند واحد جز وحدت برنمی آید وهرگونه اختلاف در شیطان رجیم است . انسان سالم میان برادرانش به انصاف عمل میکند ونا سالمان اختلاف را دامن میزنند این پیام خداوند است که به سوی او بروید که میان همه شماها مشترک است

8 ساعت پیش از
به نام خدا در منطق قاعده است که میگویند(اشیاء را به اضدادشان بشناسید) مراد این است که گاهی برای شناخت کسی یا چیزی میتوان از شناخت ضدآن شئی ویا کس شناخت. مثل ایرانی میگوید دشمن دوست تو دشمن تست ویا بعبارتی دوست خودت را از طریق دشمنش بشناس . پیامبران الهی نیز دوستان حقیقی انسان ها بوده اند. شاید در تاریخ چهره آنان را بگونه ای مشوش کرده اند که شناخت آنان بسادگی میسر نیست .یکی از راه های شناخت پیامبران شناخت دشمنان آنانست ببینید دشمن ابراهیم که بود؟ نمرود پادشاه دوستان او که بودند مردمی نیازمند وگرفتار . دشمن لوط پیامبر که بود مردمی اهل لواط وزشتی که بااین عمل زندگی میکردند. با عیسی چه کسی دشمن بود پادشاه وقت منطقه که مدام درپی اوبود تا بدار آویزد وحواریون مردمی فقیر وبی نوا بودند که گرد او جمع شدند . دشمن موسی که بود؟ فرعون . موسی که میتوانست دردربار او بماند وبه عشرت ادامه دهد اما او رفیق بی چیزان بود وبا همان فقیران مصررا ترک کرد. دشمن محمد که بود ابو سفیان حاکم وقت مکه وبت پرست .محمد میتوانست با آنان کنار آید اما او مردمان فقیر وبردگان را ترجیح داد . چند بار مراکز قدرت پیامبران را همراهی کردند ونتیجه مثبت آنرا دیدند یوسف مصر ودربار مصررا نجات داد داود وسلیمان به مردم منطقه خود اعتبار داد ومحمد یثرب را بمدینه النبی بدل کرد و پر آوازه شد . بنابراین اگر میخواهیم پیامبران خدا را بشناسیم کمی به دشمنان انان نگاه کنیم وگاهی هم یارانش را .آنان چه داشتند که فقیران وناتوانان گرد او جمع میشدند ؟ دانش آنان برای دربار وقت بسیار مفید بود اما آنان هرگز دانش خودرا وقف دربار ودرباریان نکردند بلکه بدرقه راه مستضعفان نمودند . بیائیم با نگاهی به دشمنان دین غبار از چهره بزرگان آن ها بزدائیم.

8 ساعت پیش از
به نام خدا قرآن کریم برای فضیلت انسان سه عامل را برشمرده است علم –جهاد-تقوی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون- فضل الله المجاهدین علی القاعدین – ان اکرمکم عندالله اتقیکم علم هردانشی است که مفید برای انسان است وجهاد انجام کارهای نیک ازجمله واجبات است وتقوی پرهیز از کارهای بد وازجمله حرامهاست. بابررسی عوامل یادشده میتوان گفت که علم ماده اصلی حرکت هر انسان بسوی انجام جهاد وتقوی است واگر دومورد اخیررا باهم به عمل تعبیر کنیم حاصل علم وعمل میشود. بعبارت دیگر برتری انسان بدو عامل علم وعمل است . بنابراین جاهلان وتن پروران هیچ فضیلتی ندارند وکسانیکه درجامعه فاقدهر دانشی هستند ویا اهل کار وفعالیت نیستند سربار جامعه اند. حال پرسشی دیگر مطرح میگردد چه رابطه ای میان علم وعمل است؟ پاسخ اینستکه علم اگر چه فی نفسه دارای ارزش است اما اگر بدون عمل باشد گریبان آدمی را میگیرد چه آگاهی مسوولیت زاست ونمیتوان ازآن فرار نمود ولذا علم باید همراه عمل باشد .ازطرف دیگر عمل بدون علم فاقدارزش است چه موجب خسران است . بنابراین ایندو باهم ملازمه دارند. پرسش دیگر اینستکه آیا میان علوم گوناگون در ارزش تفاوت وجود دارد؟ پاسخ اینستکه هرعلمی دردایره هستی خود صاحب ارزش است واثر گذار ونباید میان علوم تفاوت قائل شد جهان هستی به همه علوم نیازمند است وانسانها هم قابلیتهای گوناگون دارند پس هر فردی بدنبال توانمندی خود میرود وصاحب دانشی میشود. اگر هر فردی در دانش خود ماهر گردد وبدان عمل کند قطعا از نظر ارزش با همه دانشمندان علوم دیگر برابر است . مثال اگر فرض کنیم بالاترین دانش دانش رهبری جامعه باشد واگر فرض کنیم پائین ترین سطح دانش در جامعه رفتگری باشد .در اینصورت میان یک رفتگر ماهر ورهبر مدبر هیچ تفاوتی وجودندارد تنها تفاوت درانجام کار است اگر یکی درکارش کوناهی کند او بازنده است ودیگری برنده. در نتیجه در جامعه هیچ شغلی برشغل دیگر رجحان ندارد چه شغل روحانی باشد یا یک شغل سطح پائین هردو مکلفند کارخودرا کامل انجام دهند زیرا قران کریم برتری را بجهاد وتقوی داده است وجهاد یعنی کار کامل وتقوی یعنی پرهیز ازخسران بکار. اینک مطلب را جمع بندی میکنم در جامعه هر کسیکه دارای دانشی است برهر بی سوادی رجحان دارد وهرکسیکه با دانش خود در مصدر کاری قرار دارد در صورتی دارای فضیلت است که کارش را کامل انجام دهد والاباید درقبال جامعه پاسخگو باشد ضمنا هیچ مزیتی از نظر ارزش در مشاغل بریکدیگر نیست

دسامبر 8, 2018 از
به نام خدا سر این کلاف سردرگم کجاست؟ اخیرا سخنگوی شورای نگهبان در باره شیوه انتخابات ومشکلاتی که در بررسی صلاحیتها مطرح است مصاحبه های متعدد انجام داده است و مدام توپ را به زمین مجلس می اندازد . که مثلا اگر مجلس بخواهد چنین میشود ویا چنان میگردد . خوب چرا مجلس نمی جنبد ونمی خواهد؟ چون منتخب نظارت استصوابی همان شورا است . شورا چنین مجلسی را برگزید واینک حل مشکل را ازآن مجلس می طلبد. مقصر مجلس است ومجلس قادر نیست وشورا چنین مجلس را ترتیب داد .نتیجه میشود کلاف سردرگم اما بدون نیاز به قانون جدید که امکان اصلاح آن در این مجلس نیست .سر کلاف در دست شورای نگهبان است وآن برچیدن نظارت استصوابی است .عملی که بسادگی قابل اقدام است وکلی هزینه هم به جیب دولت برمیگردد. چرا بریشه فکر نمی کنیم وبرشاخه ها نشسته ایم . آب از سرچشمه آلوده است چه توقعی داریم که درمسیر پالایش کنیم .این مصاحبه ها دردی دوا نمیکند حل مشکل دردست چند نفر است وآن برخی ازاعضای شورای نگهبانند .

دسامبر 8, 2018 از
به نام خدا در تمامی جوامع دنیا تنها دودسته مردمند که دارای کسوت خاصی هستند یکی روحانیت ودیگری نظامی ها اولی سربازان دین اند ودومی سربازان کشورند. اگر با دقت به مردمی که در خیابان عبور میکنند نگاه کنیم تنها این دودسته قابل شناسائی اند . ماهیت ومسوولیتهای این دو گروه به گونه ای است که در تجربه ورودشان در سیاست و سیستم اداری یک کشور میتواند موجب اخلال گردد ولذا در قوانین کشورها حضور این دودسته در سیاست ودستگاه اداری کشور بجز موارد خاص خودشان ممنوع گردیده است . اینکه گفته میشود نظامی نباید درسیاست دخالت کند مراد همین است ویا در دیگر کشورها روحانیون حق ورود به سیستم اداری را ندارند. ممکن است این سوال پیش آید که مگر حق هرکسی نیست که هر شغلی راکه دوست دارد انتخاب کند پس چرا ممنوعیت ؟ پاسخ اینستکه همه میتوانند آزادانه وارد گود شوند اما بشرط خلع لباس وجدائی از کسوت روحانی ونظامی.کما اینکه الان در کشورها چهره های نظامی بعنوان سیویل وارد میدان سیاست شده اند. پس اشکالی در ورود آنها نیست تنها دوری از کسوتهایشان است. در کشورما در مورد نظامی ها خوشبختانه جا افتاد وعملا مراعات میگردد وباید درمورد روحانیت هم چنین اقدامی انجام شود . روحانیون اگر مایلند در قوای کشور دخیل باشند میتواند بصورت سیویل وارد میدان شوند .امور روحانیت تنها در حوزه های کشور ومکانهای خاص خودشان است . شاید تنها استثنا بتوان وجود 6 فقیه در شورای نگهبان ومجلس خبرگان رهبری را پذیرفت که بنوعی جایگاه حضور روحانیت است ودرسایر موارد هرگز .

دسامبر 8, 2018 از
به نام خدا شاید شنیده باشیم که گفته اند جهان با کفر میماند اما باستم هرگز ویا اینکه اگر دین نداریم لااقل آزاده باشیم ازاین موارد در سخن بزرگان بسیار است که بیانگر اینستکه آدمی درفطرت خداگونه است واگر سالم زندگی کند بدون داشتن نامی همان راه مستقیم را میرود . عدالت وآزادگی مرام فطری آدمی است وخداوند درفطرت انسان است . اسلام دین فطرت است و فطرت آدمی با احکام دین سازگار است بشرط آنکه روحانیون دخیل در کار نباشند . بعبارتی دین دکان نشود. اگر بپذیریم که حتی بدون پیامبر وامام میتوانیم جهان را برمدار عدالت بچرخانیم قطعا بدون دخالت روحانیون خواهیم توانست کشوررا از توفانهای سهمگین برهانیم .آنچه ملاک کار هست مقررات دین است ومقررات دین در اختیار فقیهان است وبا گزینش چند فقیه در مجلس میتوان مشکل اسلامی کردن قوانین را حل نمود ودر موارد مصلحت خود نمایندگان مردم با اکثریت قاطع تصمیم میگیرند. در نتیجه نه نیازی به ولایت فقیه است ونه اینکه روحانیون وارد امور سیاسی واجرائی شوند . کار روحانیت هدایت مردم است وهمه ابزارهای لازم مانند مسجد دراختیارآنان قرار داشته است .بنابراین حوزه ها کماکان فعال خواهند بود ومراجع دینی درمعرفی فقها به مجلس اقدام میکنند ودیگر هیچ ورودی به سیاست واجرای امور ندارند . در متمم قانون اساسی مشروطه چنین بود کاش همان زمان روشنفکران تازه بدوران رسیده مانع اجرا نمیشدند که امروز گرفتار آئیم. با این روش مردم با فطرت خودزندگی میکنند فطرتی دینی والهی وآزادبی آنکه دراسارت گروهی قرار گیرند. بامید اصلاح قانون اساسی وبرون رفت از مشکلات موجود.

نوامبر 28, 2018 از
به نام خدا این فهرست برگرفته از کتاب آشنائی جامع باقرآن کریم است که تالیف خودبنده بوده ودر دنیای مجازی منتشر شده است http://s2.picofile.com/file/7324113759/%D8%A2%D8%B4%D9%86... فهرست كلي مقدمه بخش اول- مباحث شكلی باب- اول- اجزاء قرآن باب- دوم ادبیات قران (هنرادبی) بخش دوم-مباحث محتوایی وموضوعی باب اول- معارف محوراول خداوند محوردوم آفرینش جهان محورسوم آفرینش انسان باب دوم – اخلاق باب سوم- احكام تتمه جداول منابع فهرست جزئي مقدمه یك- نامهاوصفات دو- زبان لهجه ورسم الخط قرآن سه- نزول قرآن وفترت ان چهار- شان نزول قرآن پنج- كاتبان وقراء سبعه شش- جمع اوری قرآن هفت- ترتیل وتجوید قرآن هشت- ترجمه قرآن نه- تفسیر قرآن وروشهای ان ده- تاویل قرآن یازده- اهداف قرآن دوازده- طرق هدایت قرآن سیزده- حق وباطل درقرآن چهارده- آداب قرائت قرآن بخش اول- مباحث شكلی باب- اول- اجزاء قرآن يك-سوره وانواع ان دو- ایه وانواع ان سه- كلمه چهار تا هشت- حرف –جزء-حزب-ركوع- علائم باب- دوم ادبیات قرآن(هنرادبی) الف- موارد اعجاز قرآن ب- تحدی درقرآن ج- پیشگوییهای قرآن د- عجایب قرآن ه- صیغه های مشكل درقرآن و- اصطلاحات درقرآن ز- طبیعت درقرآن ح- اجزاءبدن درقرآن ط- خویشاوندان درقرآن ی- حیوانات درقرآن ك- بیماریها درقرآن ل- نوشت افزاردرقرآن م- فصول درقرآن ن- مزه هادرقرآن س- رنگهادرقرآن ع- فلزات درقرآن ف- اغذیه درقرآن ص- میوه هادرقرآن ق- گیاهان وسبزیجات درقرآن ر- اسم فعل درقرآن ش- جهات سته درقرآن ت- ادوات استفهامی درقرآن ث- ظروف واوقات درقرآن خ- خطابات درقرآن ذ- اسامی معرب بحروف وهمزات وصل درقرآن ض- امكنه درقرآن ظ- غزوات وسرآیادرقرآن غ- مساجددرقرآن لا- اعداددرقرآن اب- علائم واشكال درقرآن اج- استثناءات تجویدی درقرآن اد- امثال تشبیهات وكنآیات درقرآن اه- مقطعات او- سوگنددرقرآن از- ادعیه درقرآن اح- جملات كاربردی قرآن اط- جموع مكسردرقرآن اك- اعلام واسباب نزول درقرآن ال- آیات واسباب نزول درقرآن ام- ریشه لغات قرآن ساختارهندسی درقرآن وسوره های ان بخش دوم- مباحث محتوایی وموضوعي باب اول- معارف محوراول- خداوند(لاهوت) الف- اثبات وجودخدا ب- نام وصفات خدا ج- اسم اعظم د- لوح محفوظ ه- علم غيب محوردوم- آفرینش جهان فصل اول- آفرینش جهان مجرد الف- خلقت ملائكه(جبروت) ب- عالم مثال(ملكوت) فصل دوم- آفرینش جهان مادی(ناسوت) الف- آفرینش ماده ب- عوالم چهارگانه 1- ذر 2- د نيا 3- برز خ 4- ا خر ت یك- اشراط الساعه دو- تعابیرقرآن ازرستاخیز سه- اسامی رستاخیز چهار- نفخ صور پنج- مدت توقف دررستاخیز شش- بهشت ودوزخ الف- دوزخ وعذابها ب- بهشت ونعمتها هفت-1- دلائل وجودمعاد 2-دلائل وجودروح 3-حوروغلمان ج- دفعات خلقت ومرگ د- خلقت جن محورسوم-خلقت انسان مقدمه وآیات اول- اسوه های انسان دوم- انبیا الف- شرایط نبوت ورسالت ب- اسامی پیامبران درقرآن سوم- اوصیاءوامامان چهارم- معجزات پیامبران پنجم- ادیان درقرآن ششم- كتب پیامبران هفتم- مكانهای عبادی هشتم- مكاتب غیرالهی نهم- انواع حكومت دهم- انواع شخصتها یازدهم- زنان درقرآن دوازدهم- اقوام درقرآن سیزدهم- آیات الهی درقرآن چهاردهم- داستان های قرآن قسمت اول- سرگذشت انبیاء(عصرنبوت) مقدمه یكم- عصرادم شیث- ادریس دوم- عصرنوح هود- صالح سوم- عصرابراهیم لوط- شعیب- زردشت- خضر- ایوب – اسحاق – یعقوب- یوسف- اسماعيل-قيدار چهارم- عصرموسی هارون- یوشع – سموییل-ذوالكفل-الياس-اليسع داود- سلیمان –اسماعيل-عزير-يونس-اشعيا-حنظله-زكريا پنجم- عصرعیسی خالدبن سنان- جرجیس- یحیی ششم- عصرمحمد ( سرگذشت پیامبراسلام) قسمت- دوم سرگذشت امامان(عصرامامت) مقدمه 1-امام علی 2-امام حسن 3-امام حسین 4تا11- امام سجاد تا امام عسكري 12-امام مهدی 1-عصرحضور 2-عصرغیبت (صغری وكبری) 3 –عصرظهور(یاران امام) 4-عصررجعت باب دوم-اخلاق الف- مقدمه 1- اهمیت اخلاق 2- آیااخلاق قابل تغییراست؟ 3- آیااخلاق نسبی است؟ 4- اصول اخلاقی درقرآن 5- عوامل موثردراخلاق 6- نقش اسوه 7- پنج گام عملی بسوی تهذیب ب- صفات وملكات اخلاقی 1- تكبروتواضع 2- طمع وقناعت 3-حب الدنیا-اعتزال-دنیادوستی 4- حسد-نصح 5- غرور – فروتنی -كسالت 6-طول امل-امید-یاس 7- تعصب-تسلیم 8- جبن- تهور 9-توكل-خودباختگي 10- شهوت-عفت-خمودی 11- غفلت- یقظه 12-بخل-جود-اسراف 13-عجله-فتور-صبر 14-جاه طلبي-تواضع 15-لجاجت-پذیرش حق 16-شكر نعمت –كفرنعمت 17-غیبت-حفظ الغیب 18-حسن خلق-كج خلقی(غلیظ القلب) 19-امانت-خیانت 20-صدق-كذب 21-وفای بعهد-پیمان شكنی 22-بحث منطقی-جدال ومراء 23-سخن چینی-اصلاح ذات البین 24-حسن ظن-سوءظن 25-تجسس دركارهای مردم-رازداری 26-حلم(كظم غیض)-غضب 27-عفو-انتقام 29-اجتما ع گرائی-انزواطلبي 28-غیرت-بی غیرتی باب سوم-احكام وسیاسات بخش اول- عبادات 1تا6- نماز – روزه – خمس- زكات- حج- جهاد 7و8- امربمعروف ونهی ازمنكر 9و 10- تولی وتبری بخش دوم- معاملات یك- عقود (بیع-نكاح.....) دو- ایقاعات (طلاق-سوگند..... ) بخش سوم- احكام وسیاسات الف- احكام (ارث- محارم- اطعمه واشربه....) ب- سیاسات (قصاص-حدود-تعزیرات-دیات) 1-آیات ناسخ ومنسوخ 2-احكام واقسام ان تتمه 1-قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 2-معرفي برخي ازكتابها 3-سيرفلسفه عرفان ودين ازاغازتاكنون جداول 1- جدول سوره هابترتیب نزول 2- جدول سوره هابه ترتیب الفبایی 3- جدول اسامی سالهای نزول سوره ها 4- جدول جهان بینی الهی 5- شجره نامه پیامبران 6- یاران امام درعاشورا(72نفر) 7- جدول اصحاب حضرت صاحب(313) 8- جدول مشخصات معصومین 9- جدول ادیان ومكاتب 10- حكومتهای ایران ادیان وخلفای 11- ادیان فلسفی وعرفانی ومذاهب ان 12- جدول اخلاق 13-جدول احكام منابع

نوامبر 27, 2018 از
به نام خدا ازگذشتگان آثاری باقی مانده است ازدوردست تا این اواخر برخی بقایا بوسیله آزمایشهای علمی قابل پیگیری وبدست آوردن نتیجه صددرصد هست مثلا اینکه بقایای یک پیکر قدیمی با بررسی ژنتیک میتوان به حقیقت موجود پی برد .اما درمورد مکتوبات وکتابها چون روائی ومنقولند هرگز نمیتوان به حقیقت آن مکتوب ویا هدف نویسنده پی برد تنها میتوان با ظن بالا بدان دست یافت مثلا اینکه کتاب کافی ازهرجهت کامل است قابل اثبات نیست چون نویسنده آن غیر معصوم بوده ومعصومی آنرا تضمین نکرده است. پس میتوان گفت که بهیچ مکتوبی صددرصد نمیتوان ایمان داشت .تنها کتاب ومکتوبی که درجهان صددرصد قابل اعتماد است قرآن کریم است. کتابی که یکجا برقلب پیامبر نازل وبمرور اعلام شده است وپیامبر در پایان راه آنرا منسجم تحویل داد وسپس رحلت فرمودند.این کتاب از همان آغاز تا کنون بدون تغییر مانده است . یعنی کلام خدا با ابلاغ رسول خدا سالم دراختیار همگان است. والبته خود خدا درکتاب سلامت آنرا تضمین نموده است(انا له لحافظون) پرسش اول:چگونه میتوان در باره روایات واحادیث وتواریخ دینی داوری کرد؟ تنها ابزار موجود خرد آدمی است با دقت در متن هر مکتوبی اگر با عقل پذیرفته شد مقبول است والا خیر چرا که هیچ کسی حتی معصوم کلام خودرا تضمین نکرده است و حتی فرموده اند که کلام مارا با عقلتان بسنجید پرسش دوم:در مورد قرآن کریم چه کنیم؟ خوب دراین مورد هم بکلام خدا توجه می کنیم خداوند می فرماید کلام را بشنوید وبهترین آنرا برگزینید. خوب مگر کلام خداوند تماما احسن نیستند؟ چرا اما خداوند خود می فرماید آیات من دودسته اند ممحکمات یعنی آنها که کاملا روش اند وصریح آنها را عمل کنید وبپذیرید زیرا اینها اساس کتابند. دیگر آیات متشابهات که مفهوم آنها روشن نیست مبادا شک کنید ودر دل شبهه ایجاد کنید که دلتان بیمار است .پس چه کنیم باز هم بعقلتان رجوع کنید وباهلش مراجعه کنید مانند هر تخصصی .النهایه اگر قانع نشدید سکوت کنید تا زمان آن فرا رسد چرا که کتاب متعلق به همه زمان هاست .درست مانند میوه نارس که باید صبور بود البته بنده ازسلامت کتاب نوشتم نه ازمطالب آن کسانیکه باور دارند میدانند وکسانیکه باور ندارند به عقل خود بسنجند در پایان بعرض میرساند که هرگز با کلام خداوند بازی نکنید که گرفتار عقوبت میشوید و این پیام خرد است که در کلام عقل کل حکمتهائی است وشکیبایان بموقع حلوای خودرا خواهند چشید .

نوامبر 27, 2018 از
به نام خدا آیا جمهوریت یا دموکراسی با اسلام سازگار است یا در تناقض پاسخ اینستکه تا دموکراسی را چه تعریف بکنیم؟ اگر دموکراسی بی قید وشرط باشد خیر دویار همراهند واگر با قید وشرط قبلی باشد حتما در تنافرند مثال اگر درهمه پرسی از مردم بخواهیم هر حکومتی را میخواهید بنویسید اگر پاسخ جمهوری اسلامی بود کاملا همراهند اما اگر ازقبل بگوئیم که حق انتخاب دین را ندارید حالا بگوئید چه میخواهید؟ آشکار است که دیگر همراه نیستند منتها این دموکراسی مال همان کسانی است که ضددین اند وبا باورهای مردم بیگانه
Page generated in 0.1393 seconds with 20 queries and GZIP enabled on 195.201.246.16.