محمدعلی به ابادی

متولد ژانویه 1, 1970 مرد
محمدعلی به ابادی

مارس 8, 2018 از
بنام خدا برخی گمان میکنند که رهبری یا ولی فقیه درراس ملت ایران قرار دارد ویا اینکه بربلندای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اند. اما چنین نیست رهبری دردرون قانون اساسی ودر راس نظام میباشد . نظام خود نیز برخاسته از رای مردم است. برای اینکه مطلب روشن شود بخود دین اسلام برمیگردیم . دردین اسلام قانون اساسی قرآن کریم است وپیامبر اکرم ص مجری آنند بعبارت دیگر کتاب خدا قرآن صامت وپیامبر قرآن ناطق اند وایندو ازهم جدائی ندارند. بنابراین پیامبراکرم ص نه برقرآن کریم حاکمند بلکه ازدرون آن برمیخیزنند وامت اسلامی با ایشان بیعت میکنند . قانون اساسی جمهوری اسلامی بمثابه قران ملت ایران است ودرکنار آن رهبری قرار دارند که ازدرون آن قانون برخاسته اند. بنابراین قانون اساسی بررهبری نیز سلطه دارد وایشان مشمول آنند .براساس قانون اساسی سیستم اداری کشور ازسه قوه تشکیل شده است که درراس آن رهبری قرار دارند بنابراین شخصیت اول در نظام اداری رهبری هستند وصلاحیت های ایشان در اصل110 آمده است کما اینکه صلاحیت های پیامبر وجانشینان ایشان در کتاب خدا آمده است(ماآتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم فانتهوا).

مارس 1, 2018 از
بنام خدا آنچه بشر کسب میکند از سه منشا یا ابزار می باشد بعبارت دیگر معلومات انسان از سه طریق بدست می آید دل-عقل –نقل یک: دل-موهبتی است که خداوند در نهاد هر انسانی قرار داده است وبا انجام برخی ریاضت ها ویا در برخی اشخاص واجد شرایط حقایقی برانسان آشکار میگردد .این امررا عرفان نامند معرفتی که بردل آدمی وارد میشود .اینگونه دانش را علم حضوری می نامند ودرلسان قرآن کریم ازآن به (عین الیقین ) تعبیر شده است یعنی دانشی که عین معلوم درنزد آدمی است. دو:عقل-موهبت دیگری است که خداوند در وجود انسان قرار داده است وازطریق آن دانشهای بسیاری بدست میاید که در علم منطق ازآن به مفاهیم وکلیات و...یاد میگردد .اینگونه دانش را حصولی نامند ودر قرآن کریم ازآن با عنوان(علم الیقین) یادشده است. سه:نقل-موهبتی است که در دنیای خارج خداوند پیامبران ومعصومان را بعنوان نمایندگان خود قرار داده تاازآنان برخی حقایق را که ازدو منشا دیگر قابل درک نیست دریافت کنند .باین گونه دانشها دانش نقلی گویند وچون ازناحیه معصوم است کاملا قابل اتکاست .مانند حوادثی که دربرزخ یا قیامت روی میدهد وامکان آگاهی برآنها از طریق عقل ودل نیست وقرآن کریم ازآن به (حق الیقین) یاد میکند. از ملا صدرا پرسیدند که چگونه توانستی به اصالت وجود پی ببری فرمود برهان وقرآن وعرفان را با هم درآمیختم وبا تلاش بسیار خداوند مرا توفیق داد تا دریابم .مراد از برهان وقرآن وعرفان همان سه نوع دریافت آدمی است که دربالا اشاره شد.

مارس 1, 2018 از
بنام خدا گرچه ازدواج قدیمی ترین پیوند دو انسان است وبا فرهنگها وسنت ها آمیخته شده است اما دردین اسلام دارای چارچوب وضوابط محکمی است که در فقه آمده است وهر مرجعی در رساله خود آنهارا برای پیروان خود نوشته اند . اما درجمهوری اسلامی پس از تصویب قانون اساسی وتائید قانون مدنی ازسوی شورای نگهبان مساله ازدواج کاملا براساس قوانین مدون مشخص شده است . با مطالعه اجمالی قانون مدنی ومصوبات بعدی میتوانیم اهداف ازدواج وحقوق وتکالیف همسران را نسبت بیکدیگر مشاهده کنیم در ازدواج دائم سه هدف عمده وجوددارد 1-رفع نیاز جنسی 2- ادامه نسل 3- رفع تنهائی حقوق وتکالیف همسران نسبت بیکدیگر نیز سه مورد است حقوق مردان :1-حق تمکین2-درخواست فرزند3-حق طلاق(1133) حقوق زنان:1-حق مهریه(1085)2-حق نفقه 3- حق اجرت کار تکالیف مردان:پرداخت مهریه2- پرداخت نفقه(1106)3- پرداخت اجرت کار تکالیف زنان:پذیرش تمکین2-پذیرش درخواست فرزند3-کسب اجازه برای خروج ازمنزل ممکن است در سند ازدواج موارد دیگری بین طرفین توافق شود ما آنهارا دراینجا نمی آوریم چون ازموارد توافق است نه قانون

فوریه 25, 2018 از
بنام خدا چه کسی برنده شد وچه کسی بازنده؟ رویداد مربوط به دراویش گنابادی ازدو ماه پیش درجریان بازداشت رهبری آنان آغاز وسرانجام با چند شهید وصدها مجروح پایان یافت.باآنکه جزئیات امر چندان روشن نیست اما سرمنشا این رویداد دستور مقام قضائی وورود نیروهای دیگر به صحنه بود .اگر قرار است که هر دستوری دراین کشور با این خسارات پایان یابد بنظر حقیر بهتر است که هرگز دستوری صادر نشود چه زیانش بیش ازسود آنست .مگر خداوند عقل را برای درک سنجش سود وزیان یک عمل نداده است ؟مگر برای یک دستمال قیصریه را به آتش می کشند؟.درهرحال آنکه دراین میانه برنده بود آن نیروی انتظامی بود که علیرغم دستور صادره با احتیاط عمل کرد ومردمداری را اثبات نمود وآنکه بازنده بود همه نیروهای دیگر بودند که اقدام وحضورشان این نتیجه راداد. البته بجز اندکی از بظاهر درویش که سوء استفاده کردند بقیه مظلوم واقع شدند وباید هم از اینان وهم از آن نیروی مردمی استمالت وتقدیر نمود.

فوریه 25, 2018 از
بنام خدا اعتراضاتی که مردم ما در مشکلات جاری درکشور ابراز داشتند واکنش هائی را درمیان رجال کشور ایجاد نمود .یکی ازمهمترین واکنش ها ازسوی مقام معظم رهبری بود که یکبار دردیداربا مردم قم فرمودند (البته یک جاهایی قصور و تقصیر هست. نه اینکه اینها را منکر باشیم. بنده حقیر هم قصور و تقصیر دارم. خدا ببخشد.) وباردیگر صریحا دردیدار با مردم تبریز این نکته را بیان کردند (حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر ضرورت عذرخواهی از خداوند و مردم به خاطر عقب افتادن در زمینه عدالت افزودند.....)وفرمودند: (انتقاد مردم، فقط از دولت و مجلس و قوه‌ی قضائیه نیست؛ نه، ممکن است از شخص حقیر هم انتقاد داشته باشند اما این انتقاد منافاتی ندارد با ایستادگی پای نظام اسلامی و نظام انقلابی که با فداکاری این ملت به وجود آمده است.) آنچه از بیانات ایشان دریافت میگردد اینستکه بهرحال ما معصوم نیستیم ودچار قصور وتقصیر میشویم اولین گام پذیرش این امر از سوی مسوول است وسپس ازخداوند ومردم پوزش بطلبد . سنتی حسنه درمیان دنیای متمدن وجوددارد وآن این استکه هر مسوولی با قبول خطای خود ازسمتش کناره گیری کند تا فضا برای ورود چهره های نو پیش آید .بیاد داریم که دولت موقت در اوائل انقلاب وقتی نتوانست دیگر ادامه دهد صریحا استعفای خودرا به امام راحل تحویل دادند ودیگر کمتر مشابه آن مشاهده شد. مردم ما عذر پذیرند برای چندمین بار اما نشانه حسن نیت پوزش خواهان کنار رفتن از مسوولیتی است که دراختیار دارند وقاعدتا بیشترین موارد دربخش اجرائی وقضائی است

فوریه 18, 2018 از
بنام خدا یکی از شرایط اصلی موفقیت درامری رهبری متمرکز درآن است چرا که تصمیمات اصلی توسط چند نفر گرفته شود بسیار بعید است که نتیجه ای حاصل گردد.اینکه جهان را خدائی یگانه دارد خود بهترین دلیل براین امر است. در کشورما متاسفانه سیستم اداری از پراکندگی مسوولیتها حکایت دارد که این امر هم برهزینه ها می افزاید وهم نتیجه را ابتر میکند. ابتدا مثالی روشن از سیستم متمرکز میاورم وسپس مواردی از دوگانگی یا چند گانگی درمسوولیتها. طبق قانون اساسی مدیریت نیروهای مسلح که امری اجرائی است با رهبری است وچون هیچ ارگان دیگری درآن دخالت ندارد همیشه در اجرای تصمیماتش موفق بیرون میاید .حضور موفق ایران در سوریه عراق ولبنان نتیجه این رهبری واحد است .این امر تنها امر اجرائی است که درصلاحیت رهبری قرار دارد. بقیه امور درصلاحیت قوه مجریه وقوای دیگر است . مثلا ببینید که در امر امنیت دوارگان مسوولیت دارند ونتیجه تداخل آنها گرفتاری کشور درمساله دخالتهای خارجی است وهرروز هم افزون میشود.درامر ارشاد دوگانگی وجودارد در امر اقتصاد همچنین در مساله فرهنگ هم چنین است ونتیجه کارهارا هم می بینیم در امور خارجه هم چنین است.در قضیه قوه قضائیه نیز دوگانگی است .برای رفع اینگونه مشکلات مدام شورای عالی هماهنگی تشکیل میدهند اما هروزیری که درشورا شرکت میکند پس از امضا بدنبال کارخود میرود ومسوولیتهارا هم برعهده شورا ودبیر آن قرار میدهد .آیا تاکنون دیده شده است که درطول 30 سال گذشته وزیری محاکمه شده باشد؟ خیر چون آن وزیر مسوولیت را برعهده مقام بالاتر قرار میدهد ولذا موجب دردسر میشود.قانون اساسی در این زمینه مشکلی ندارد وبجز مساله نیروهای مسلح همه چیز تحت مدیریت قوای دیگر قرار میگیرد. در زمان امام راحل مسوولیت بنیاد مستضعفان وهیات اجرائی برعهده نخست وزیر بود .آستانها تحت نظر ارشاد وسایر امور متمرکز در قوه مجریه بودند .اما اینک چنین نیست ولذا نباید منتظر معجزه باشیم اگر پسرفت نداشته باشیم قطعا ایستا خواهیم بود وهزینه ها سرسام آور

فوریه 18, 2018 از
بنام خدا بگذارید یک روایت خیالی برایتان ترسیم کنم روزی پیامبر اسلام نزد خداوند میروند وبایشان می فرمایند که احکام شما درقرآن مشکل جامعه مارا حل نکرد چه کنیم؟ خداوند به پیامبر می فرماید مطمئنی که همه احکام را پیاده کرده ای؟ پیامبر می فرمایند بله ندا رسید که چنین نیست .مگر من بشما اجازه ندادم که اگر احکام من نتیجه نداد آنچه را صلاح خود می بینید عمل کنید .پیامبر فرمودند چرا اما جسارت این کاررا نداشتیم تا احکام تورا تغییر دهیم .نداآمد بروید وهمان کاری را بکنید که مصلحت شماست. این یک روایت خیالی بود که بنده ترسیم کردم تا بتوانیم درد جامعه خودرا درمان کنیم مسوولان خدمت مقام معظم رهبری میرسند وازمشکلات میگویند ایشان می فرمایند بروید با مسوولان خود مشکلات را درمیان نهید آنان راه را بلدند .خوب راه در قانون اساسی مصرح است اگر قوانین عادی راهگشا نیست اگر احکام اولیه به نتیجه نمیرسد چرا از مصالح بهره نمی برید مجمع تشخیص مصلحت برای چیست؟ همه پرسی اصل 59 برای کیست؟ پس چرا اقدام نمیکنیم؟ شهامت ندارید کنار برویم تا نمایندگان واقعی مردم بیایند ودردهای خودرا درمان کنند .درد هارا می شناسیم درمان هم موجود است اما دریغ از یک جو شهامت! ملت ما دیگر نباید در انتخاباتی فرمایشی شرکت کند ضامن اجرای اصول قانون اساسی حضور درانتخابات کاملا آزاد است تا نمایندگان واقعی مردم منتظر اقدام دیگران نباشند وخود تصمیم بگیرند.

فوریه 15, 2018 از
بنام خدا زمانیکه منتسکیو نظریه تفکیک قوارا مطرح کرد اروپا ازآن بهره گرفت ونظام های مردمی شکل گرفتند وسه قوه مستقل در کشورها حاکم شدند که هریک بی آنکه دخالتی درقوای دیگر داشته باشند هماهنگ کشورهارا پیش بردند . اما زمانیکه در کشورمان انقلاب اسلامی روی داد ترکیب عجیبی بوجود آمد که نه تنها درآنروزها کسی ملتفت آن نشد که امروز نیز بسیاری به راز این قوای سه گانه پی نبرده اند. آنچه درعمل مشاهده گردید در ایران اسلامی بظاهر سه قوه وجودارد اما درواقع یک قوه قدرتمند وجوددارد ودودیگر بظاهر قوای بی یال ودم واشکم. قوه قدرتمند کشور قوه قضائیه است که بهیچ وجه خودرا تحت دو قوه دیگر نمیداند وبقول دادستان مشهد اقتدار آن با قدرت خداوند تنها یک انگشت فاصله دارد. اما قوه مجریه وقوه مقننه که برخاسته از نیروی مردم است فاصله اش تا خداوند زمین تا آسمان است ولذا هرچند گاه بزیر مهمیز قوه قضائیه میروند ودر مورد آنان افشاگری میشود . بنابراین مساله قوای سه گانه وتفکیک قوا در ایران توهمی بیش نیست . بنظر بنده علت اصلی اینکه چنین نتیجه ای از تفکیک قوا درکشورمان بدست آمده است محصول تسلط نهاد دیگری بنام شورای نگهبان است که نظارت کامل انتخابات را برعهده گرفته ونمایندگانی ناتوان ومجریانی ناتوانتر بدست داده است . تنها در صورتی میتوان قوای سه گانه ومستقل ازیکدیگررا در کشور داشته باشیم که انتخابات کاملا آزاد درکشور برقرار شود آنگاه بندگان خدا فاصله اشان تا خدا به اندازه یک بند انگشت میشود وآنگاه میتوانند همدوش قوه قضائیه کشوررا پیش برند .

فوریه 15, 2018 از
بنام خدا پس از طرح همه پرسی ازسوی رئیس جمهور نگرانی هائی ازسوی برخی درشورای نگهبان امامان جمعه ومراجع عظام ابراز شد. ظاهرا آنان نگران تغییر اسلامیت نظام یاحذف ولایت فقیه بوده ویا اینکه آگاهانه طرح رئیس جمهوررا بدین امر منتسب کردند تا آنرا بشکست بگرایانند. اما مطلب چنین نیست ببینید در قانون اساسی باستناد اصل177 درهیچ شرایطی اصل اسلامیت نظام وولایت فقیه قابل تغییر نیست واگر برای تغییر دیگر مواد قانون اساسی همه پرسی انجام شود رهبری موارد را طی نامه ای به مجلس بازنگری مرقوم می فرمایند .بنابراین اساسا همه پرسی مطروحه درسخنان رئیس جمهور ارتباطی با تغییر قانون اساسی ندارد. اصل 59 قانون اساسی که مورد استناد رئیس جمهور بود همه پرسی برای حل مشکلات مهم اقتصادی اجتماعی سیاسی وفرهنگی است که بصورت لایحه یا طرح درمجلس شورای اسلامی تصویب میشود.مثلا حل معضل یارانه ها یا بخش خصولتی ها ومالیات زیر مجموعه رهبری یا مساله حجاب اجباری یا حذف نظارت استصوابی میتواند در این همه پرسی حل شود .بنابراین هیچ جای نگرانی برای بزرگان نیست آنان همچنان درمصادر خود هستند تنها مشکلات یادشده باید مرتفع گردد وهمه پرسی یکی ازابزارهای این رفع مشکل است البته یک همه پرسی هم برخی ازمخالفان مطرح کرده اند که مورد نظر آنان تغییر درقانون اساسی است که با پیشنهاد رئیس جمهور متفاوت است.

فوریه 5, 2018 از
بنام خدا احکام دین همان مقررات عملی ویا قوانین است که برای هرفرد درامت اسلامی وضع شده است .معمولا رسالات عملیه مراجع تقلید حاوی چنین مقرراتی است وهر مقلدی از فتاوای مرجع دینی خود پیروی میکند . این شیوه منحصر به سرزمین نیست یعنی هر مقلدی درهرجائی از کره خاکی وحتی سایر کرات باشد بایدآنهارا انجام دهد.منبع این مقررات کتاب خدا روایات وفتاوای مراجع میباشد. اما اگر حکومتی تشکیل شد اعمال احکام دین در جامعه باید طبق قانون اساسی هرکشور باشد . بموجب قانون اساسی جمهوری اسلامی احکام دین اگر بخواهد درجامعه اعمال گردد باید ازطریق مجلس شورای اسلامی وپس از نظارت شورای نگهبان بصورت قانون درآید تا برای مردم الزام آور باشد. در این مورد استثنا هم وجودندارد وهمه احکام با همین شیوه میتواند الزام آور شود. بعنوان نمونه همین بحث حجابی بود که در سایت مورد مناقشه قرار داشت. البته در جمهوری اسلامی ایران شخص ولی فقیه نیز میتواند حکم حکومتی بدهند که تاکنون موارد اندکی چنین عمل شده است. آنچه در تصویب یک قانون مهم است اسلامی بودن آن نیست ویا اینکه مثلا این حکم خداست .خوب حکم خدا برای افراد لازم الاجراست اما برای اینکه در جامعه بهمه تحمیل گردد حتما باید شیوه کاررا هم بدانیم . اجرای برق آسای احکام ویا حتی موارد غیر دینی اثر بخش نیست باید راه های اجرای اینگونه احکام را یاد بگیریم .مسوولان روحانی ما با احکام آشناهستند اما با شیوه کاربرد آنها هرگز. دنیای غرب دراین زمینه کار کرده است وبسیاری از قوانین سخت را با شیوه های درست پیاده کرده است . مثلا دروغ گفتن از گناهان کبیره است اما آنها موفق شده اند که این امررا درجامعه خود پیاده کنند در حالیکه در فضای اسلامی ما دروغ امری متداول است حتی درلسان بزرگان وصدا وسیما چون ما بلد نبودیم که چگونه با این امر مبارزه کنیم .4دهه مبارزه علیه بد حجابی چه نتیجه ای داد؟ چرا که ما بلد نبودیم قبل از قانون فرهنگ سازی کنیم ویا قانون درستی تصویب کنیم . بنابراین درپاسخ به دوستانی که سند الزام دیگران باجرای حکم حجاب یا دیگر احکام را جویا هستند عرض میکنم .این امر دراختیار مجلس شورای اسلامی است که متاسفانه قانونی درست تنظیم نکرده است ویا با حکم حکومتی است که تا کنون حکمی دراین مورد صادر نشده است
Page generated in 0.188 seconds with 19 queries and GZIP enabled on 148.251.242.120.