محمدعلی به ابادی

متولد ژانویه 1, 1970 مرد
محمدعلی به ابادی

آگوست 26, 2018 از
بنام خدا یکی از سه بخش فروع دین عبادات است که واجب آنها ده تاست (نماز روزه.....). شاخصه اصلی عبادت انجام آن برای اجرای فرمان الهی است (قربتا الی الله) اگر این قصد مختل شود مثلا درآن ریا باشد یا دستوری انجام شود مثل اینکه دولت مکلف کند کارمندش را نماز بخواند دیگر عبادت محسوب نمیشود ولذا درمورد عبادات والدین ویا حکام نباید فرزندان ویا مردم کشوررا مجبور به ایفای آنها بکنند. اما برای ترویج این امر بیشتر اوقات ازحکمتهای عبادت سخن میگویند مثلا اینکه روزه برای سلامتی مفید است یا آدمی را بیاد گرسنگان می اندازد ویا نماز یکنوع ورزش فکری است و... اینها برداشتهای ما از عبادات است وهرگز نمیتوانیم با این استدلال ها مردم را تشویق بدان کنیم .حکمت اصلی عبادات اطاعت فرمان الهی است .اگر کسی خدارا قبول داشته باشد مگر ممکن است از فرامین او سرپیچی کند ؟اجرای فرمان خود بالاترین دلیل برپذیرش خداوند است .این امر درمورد پدر ومادر نیز حاکم است ادای دستورات آنان آثار مثبتی برای فرزند بهمراه دارد. وقتی فرمان الهی انجام میشود مثلا نماز یا روزه پایان می یابد لطف الهی دروجود آدمی ساری وجاری میگردد. درست مانند اینکه خشنودی پدر ومادر در ادای دستور آنان خستگی را ازتن فرزند بدر میکند ودچار یک لذتی میشود که هرگز قابل وصف برای دیگران نیست .بنا براین برای کسیکه بخدا معتقد است در مورد عبادات هرگز با طرح حکمتهای پیش پا افتاده ارزش آن عبادت را کم نکنید صریحا بیان کنید که این امر الهی است اگر دوستش داری انجام بده والا بدنبال دلیل دیگری نگرد. پس بزرگترین حکمت عبادات جمعا اجرای دستورات خداوند کریم است.

آگوست 26, 2018 از
به نام خدا کارکرد یک رایانه را در مجموعه زیر میتوان دید سخت افزار+نرم افزار+کاربر کارکرد آدمی رادر مجموعه زیر میتواند دید پیکر+داده ها+؟؟؟(روح) تفاوت ایندو در اینستکه در رایانه اولی ودومی متحد اما ازسومی جداست ولی خداوند در مورد انسان هرسه را متحد آفریده است. برخی میگویند براساس همین آفرینش الهی زمانی کاربر نیز درخودرایانه تعبیه میشود وخود تصمیم میگیرد که روزگار خطرناکی است البته دراین امر نکته جالبی نیز هست که هرکسی میتواند آنرا دریابد.

آگوست 23, 2018 از
به نام خدا 7 ملیارد جمعیت جهان انسان باورند وتنها 1 ملیارد ازآنها در این پله فکری مانده اند. در آمریکا اروپا اقیانوسیه وبرخی کشورهای آسیائی وآفریقائی پراکنده اند.آنان بخود باور دارند وتنها متکی بخودند .دنیای خودرا می سازند وازآن بهره میبرند وگرفتار هم میشوند وغمگین میگردند چرا که تنها قانون موجود آزمون وخطاست . برای امور فردی میکوشند وهرچند گاه لغزش خودرا می یابند ودوباره تجربه میکنند . درامور اجتماعی دربهترین سطح با مردمسالاری قانون می گذرانند اما چندی بعد اصلاح میکنند وهمچنان این راه ادامه دارد .تا کی باید ادامه دهند تا به هدف خود که سعادت یا آرامش است برسند ؟ امروزه تنها برخی اندک کشورهای شمال اروپا موفقند وبقیه هنوز در نیمه راهند .راستی چه باید بکنند تا از این آزمون وخطا رها شوند؟ کمونیسم شکست خورد ماتریالیسم سلطه گر بی رحمی است اومانیسم بازیچه دست قدرتمداران است .چه باید کرد؟ آیا میتوان به حقیقتی بالاتر از انسان رسید تا بتواند بدان دست بیاویزد تا آرامش یابد؟ ویا همای سعادت را درآغوش بگیرد؟ پاسخ این سوال مهم را خداباوران یافته اند که میتوانند حداقل در آرامش زندگی کنند. اینک 6 ملیارد جمعیت جهان دراین گروه قرار دارند.

آگوست 22, 2018 از
به نام خدا پاسخ این سوال بدرد یکتا پرستان میخورد چرا که به رستاخیز باور دارند وبدیگر کسان بی ارتباط است. هدف آفرینش انسان کمال اوست وکمال او در رسیدن به بهشت موعود است .حال چگونه انسانی از بهشت محروم ودر دوزخ ابدی است؟ پاسخ اینستکه دوزخ ابدی نیست چرا که هر گناهی که بشر مرتکب شود نمیتواند عقلا مجازات ابدی داشته باشد.برای مثال درهمین دنیا حبس ابد وجوددارد اما پس ازچندی مشمول عفو میگردد. چرا خداوند چنین نکند؟یعنی خداوند قدرت عفو وبخشش ندارد؟ اما در قرآن کریم آنچه خداوند خلف وعده نمیکند آن وعده خیر است ولی اگر تهدیدی کند میتواند از تهدید بگذرد .مگر دردنیا ما انسانها گاهی از تهدیدات خود منصرف نمیشویم ؟ پس اوهم میتواند خلف وعید کند(عذاب) اما یک مساله میماند وآن اینستکه اگر کسی در دوزخ بخواهد بماند مثلا خداوند اورا ببخشد ولی او نپذیرد .از روی عناد وکینه خوب معلوم است که او خود دوزخ را برمی گزیند ولذا شاید این دسته بدرخواست خودشان بمانند . ایرادی دارد؟ در همین دنیا کسانی هستند که وقتی سراغشان میروند که کمکشان کنند رد میکنند ومیگویند ما همین بدبختی را میخواهیم .خود کرده را تدبیر نیست.

آگوست 22, 2018 از
بنام خدا در هستی سه موجود وجوددارد خداوند آفریده ها ومن وسه عمل ممکن است انجام شودکه عبارتند: عمل برای خدا -عمل برای خود -عمل برای دیگران اینک هریک را بررسی میکنیم: عمل برای خدا:آیا خداوند نیازمند بشر است؟ خدای کامل چه نیازی به بشردارد؟ پاسخ منفی است پس این عمل فاقد ارزش است وخارج میشوند عمل برای خود:انسان موجودی نیازمند است انسان هم میتواند بخودش یاری دهد درهرحال کمک بخود امری طبیعی است و ارزش چندانی ندارد عمل برای دیگران :این عمل باارزشترین کاردرجهان است وچه خوب بیان کرده است مولانا که عبادت بجز خدمت خلق نیست. اگر ازدست آدمی عملی برنمیاید حداقل اینستکه زیانی بدیگران نرساند بقول آن شاعر بزرگ میازار موری که دانه کش است که جان داردو جان شیرین خوش است

آگوست 22, 2018 از
بنام خدا بزرگان میگویند عادت طبیعت ثانوی انسان است یعنی انسان علاوه بر طبیعت اولیه خود براحتی میتواند به چیزی عادت کند وبعبارت دیگر خو پذیر است نفس انسانی. اما طبیعت اولیه امری طبیعی ومنطقی است ونباید درآن دستکاری کرد چون ساختار بدن آدمی اینگونه است ولی دربرابر عادات باید مقاومت نمود. اگرچه گفته اند کودکان را در دوران کودکی به کارهای خوب عادت دهید تا دربزرگی آنهارا ادامه دهند ولی در بزرگی چه بهتر است که انسانها عادات خوب را هم ارادی کنند مثلا اگر از کودکی آموخته اند که سلام بکنند چه بهتر که دربزرگی بااراده سلام بکنند تا لذت آنرا بیشتر ببرند . در کلام معصومان هست که عبادات را جنبه عادت ندهید بلکه با اراده وقصد انجام دهید .ما درهر نوبت خدارا زیارت می کنیم اینک ببینیم که چگونه میتوان برعادات وخوپذیری نفس خود چیره شد؟ یک:(عادت حرام) در اولین قدم هرگز بسوی ماکولات مشروبات ومشمومات اعتیاد آور نروید چه بدن خود آمادگی عادت را دارد حال بدن را درگیر اعتیاد نیز بکنیم در واقع عادت را بعنوان بیماری با بدن عجین کنیم . باید از هرچه اعتیاد آور است بپرهیزیم .مواد دخانی بهر شکل مواد مخدر بهر شکل ومواد محرک بهر شکل اعتیاد آور است ویا نوشابه های گازدار بدلیل وجود برخی مواد مارا درگیر میکند . پس دردرجه اول بدن را دچار اعتیاد نکنیم که دربرابر سایر موارد قدرت خودرا ازدست میدهیم دو:(عادت مکروه)اگرچه در موارد دیگر هیچ ماده ای اعتیاد نمی اورد اما علاقه ومیل آدمی به چیزی مارا در تنگنا قرار میدهد مثلا اگر کسی چلوکباب دوست دارد چنانچه برسر سفره همان غذا باشد ایرادی نیست اما اگر در میان چند غذا قرار بگیریم میل آدمی بهمان چلوکباب خواهد بود وهمیشه همین انتخاب انجام میشود وبمرور مارا در انتخاب دیگر گرفتار میکند باید هرچند گاه برخلاف میلمان غذای دیگری را انتخاب کنیم تا این میل بصورت عاملی برای زجر آدمی درنیاید . مبارزه با این امیال مارا آزاد میسازد تا همیشه آزادانه انتخاب کنیم واز انتخاب خود لذت ببریم. هرگاه دچار خستگی شدید کمی استراحت ویا دوش آب خنک مشکل را برطرف میکند هرروز روزی نو ودیداری تازه به جهان هستی است با دیدی جدید وتمایلی نوین وارد میدان شوید واموررا عامدا قاصدا ومختارانه پی بگیرید .کمال آدمی در چنین طرز رفتاری است.

آگوست 21, 2018 از
به نام خدا اولین ومهمترین اختلاف میان اهل سنت وشیعه مساله غدیر است . درحالیکه این امر مایه اتحاد است ودوگروه برای خود کسب وکاری راه انداخته اند. بنده بدون استناد به کلام خدا ویا روایات عقلا اثبات میکنم که هیچ اختلافی از آن رویداد بدست نمیاید فقط کمی دقت وانصاف لازم است . در تمامی ادیان پس ازرحلت پیامبر مروجان دین وجودداشته اند که هدایتگر مردم بوده اند 124000 پیامبر منهای 5 نفر همه مروج دین خدا بودند پس در مورد دین اسلام نیز همان قاعده حاکم بوده است . در دین موسی خادم او یوشع نبی راهش را ادامه داد. اسباط وحواریون دوازدهگانه عیسی همینگونه عمل کرده اند. مساله خلافت یا مدیریت جامعه امر دیگری است که درزمان همه پیامبران حکومتها حضور داشته اند. پیامبر اسلام در غدیر بهر دلیلی که برگزار شد وهمه مذاهب آنرا قبول دارند علی را معرفی نمودومن تنها یک جمله ازآنرا بیان میکنم که همه اهل سنت وشیعه قبول دارند. من کنت مولی فهذا علی مولی (هرکس من مولای اوبودم علی مولای اوست) مولی درلغت 14 معنا دارد وبنده به کمترین معنا می پردازم یعنی نوکر غلام وخدمتگزار پیامبر با اشاره ای ظریف که عقلا می فهمند فرمودند اگر من خدمتگزار شما بودم یا غلام شما ویا نوکرشما این علی نوکر غلام وخدمتگزار شماست. چرا که پیامبران خدمتگزار مردمند نه سرور آنان دراینجا پیامبرهرگز به خلافت اشاره ای ندارند چه خلافت باید بابیعت وپذیرش مردم باشد اما خدمت کردن بمردم لیاقت میخواهد ودانش لازم وعلی آنرا داشت چه در عصر خلفا بهر مشکلی برمیخوردند از او یاری می جستند پس علی دانش روز بود وابوبکر منتخب مردم برای جامعه .اولی امام مردم ودومی خلیفه مردم.واین راه ادامه داشت تا امروز که مردم خلیفه خودرا تعیین میکنند مثلا آیت الله خامنه ای درایران ویا درکشورهای دیگر ومراجع دینی در جهان اسلام نقش امام را دارند . نتیجه اینکه چرا باید برسر غدیر با هم بجنگیم ؟ غدیر مایه اتحاد است نه اختلاف واگر بنده درراس قدرت بودم خلیجی را که در اطراف آن 10 کشور اسلامی زندگی میکنند بنام خلیج اسلام می نامیدم تا دیگر دشمنان مارا با نژاد پرستی واحساسات سرزمینی گرفتار اختلاف نکنند .

آگوست 21, 2018 از
به نام خدا مدت هاست که مجلس تصمیم گرفته تا طرحی را به تصویب برساند که بموجب آن بازنشسته ها از مصادر امور کنار بروند.ظاهرا میخواهند کمر غول را بشکنند که این همه بدرازا کشیده است .یکی میگوید کشوری ها بروند دیگری میگوید نظامی ها با اجازه رهبری بمانند آن دیگری میگوید شهردارها مشمول نیستند اصلا برای چه وقت مردم را میگیرید؟ واینگونه قوانین را تصویب میکنید؟این همه استثنا برای چیست؟ مردم ازدست شما چهره های قدیمی خسته اند .والله دیگر خدمت بس است بروید به زندگی شخصی اتان برسید .همه بازنشسته ها بروند همه کسانیکه بیش از 30 سال خدمت کرده اند بروند چه کشوری چه لشگری چه روحانی چه سیویل .استثنا برای چه ؟ چه فرقی میکند درکدام قوه هست ؟مقننه باشد یا قضائیه یا مجریه ویا مجموعه زیر نظر رهبری حتی مسوولان درجه اول ویا شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت وخبرگان .والله این همه هزینه برای ملت زجرآور است .طرف نمیتواند راه برود با ویلچر میاید سرکار .تازه سر کار هم اغلب چرت میزنند ویا ناچارند با موادی خودرا بیدار نگاه دارند .بس است این بساط بروید پی کارتان بگذارید مردم حداقل چهره های تکراری را نبینند .دریک وزیر جوان که حتی سابقه اطلاعاتی داشت آثار مثبت یک نیروی جوان را دیدیم .اساسا همه اتان بروید پی کارتان بگذارید آقازاده ها بیایند سرکار شاید ازآنان بخاری برخیزد. از مجلس پیران ومسوولان زمینگیر کاری بر نمیاید اگر میامد پس از40 سال شاهد بودیم.

آگوست 21, 2018 از
به نام خدا 4 دهه از انقلاب بزرگ ملت ایران سپری شده است.بجز عوامل بیرونی وبرخی بی اخلاقی ها دردرون یک معضل بزرگی درنظام ما وجوددارد وآن مشخص نبودن صلاحیت های دو شخصیت اول ودوم کشور است که عملا موجب گردیده تا هریک ازآن دو دیگری را متهم به قصور وعبور ازخط قرمزها نموده اند .البته این اختلاف در بیشتر موارد بزیان شخصیت دوم تمام شده است وعملا مشاهده گردیده است که آنکه مغلوب میگردد رئیس جمهور است وتا کنون همه آنان یا محصور محدود ویا مغضوب شده اند. درهمان سال اول انقلاب با انتخاب اولین رئیس جمهور اختلافات میان ایشان وامام راحل پدیدار گردید ودر دوران مدیریت موسوی باز شاهد همان اختلافات بگونه دیگری بودیم . هکذا دردوره هاشمی وخاتمی وسپس احمدی نژاد واینک روحانی وبرجام ومذاکره با آمریکا . نتیجه آنکه این معضل با سلام وصلوات وتوصیه وسفارش ومن بمیرم توبمیری حل نشده ونخواهد شد . پس چه باید کرد؟ دوراه بیشتروجودندارد حذف رئیس جمهور ازسیستم ویا حذف رهبری از نظام واما چگونه؟ 1-اگر دراصلاح قانون اساسی قرار شود که رئیس جمهور حذف گردد میتوان برای رهبری معاون اول ویا سمت نخست وزیری تعیین نمود تا دولت را تشکیل دهند ودر مجلس اعتبار آن صادر شود آنگاه مسوولیت کامل امور دولت برعهده رهبری است ودیگر شاهد اختلافات گذشته نخواهیم بود. 2-اگر قرار است رهبری ازسیستم حذف گردد میتوان امور رهبری را به شورای مراجع درقم محول کرد وآن شورا تنها در معرفی فقهای شورای نگهبان اقدام خواهند نمود .سایر صلاحیتهای رهبری به رئیس جمهور ویا مجلس محول میگردد. دراین صورت باز دیگر شاهد اختلافات گذشته نخواهیم بود وهمه مسوولیتها بردوش رئیس جمهور خواهد بود . ضمنا با وجود شورای نگهبان مساله اسلامیت نظام کاملا محفوظ خواهد بود.مضافا اینکه مجلس خبرگان نیز برچیده میشود درضمن مجمع تشخیص مصلحت نظام برچیده میشود ومسوولیت آن برعهده مجلس شورای اسلامی با دوسوم آراء خواهدبود همانگونه که در اوائل انقلاب بفرمان امام راحل اینگونه عمل میشد ومجمع که خود مانعی برای پیشبرد کارهاست برچیده میشود.

آگوست 21, 2018 از
بنام خدا رهبری نظام دردیدار با اقشاری ازمردم ضمن طرح برخی ازمشکلات موجوددرجامعه اشاره فرمودند که ما دربرجام اشتباه کردیم واین بار دیگردر رابطه باآمریکا اشتباه نمیکنیم. البته این مطلب طبق گزارش برخی ازرسانه ها از سایت ایشان حذف شد. بنده عرض میکنم برجام نه تنها اشتباه نبود بلکه یکی ازتصمیات بجا ودرست نظام همین برجام بود که البته دولت فعلی نقش اصلی را داشت .چرا؟ چون طرف ما شورای امنیت سازمان ملل وآژانس بین المللی اتمی بود نه آمریکا ولذا می بینیم که درآنروزهمه قدرتهای موجود با ایران همراه نبودند . ولی پس ازبرجام الان همه قدرت های موجود طرفدار ایرانند وآمریکا دراین مخالفتها تنهاست. بنابراین ایران موفق شد بزرگترین اتحاد جهانی علیه خودرا بشکند وخودرا ازمخمصه ای که دولتمردان گذشته ایجاد کرده بودند رها سازد .این یکی از بزرگترین دست آورهای ایران در صحنه بین المللی است . بنابراین برجام هرگز اشتباه نبود وبرعکس تصمیمی بجا ودرست بود . اما امروز ما گرفتار آمریکا هستیم ومیتوانیم دربرابر آن بایستیم ومذاکره نکنیم ولی برای ملت هزینه دارد ومایل نیست این بار هم مانند گذشته اشتباهات مسوولان را تحمل کند .شرط موفقیت دراین مسیر همراهی با ملت ایران است .ابتدا برادری خودتان را ثابت کنید وبعد راه را با هم طی کنیم مردم گرفتار امور معیشتی وامنیتی هستند بسیاری درزندان ویا حصر ومحدودیت قرار دارند .چرا گامی درجهت رفع این مشکلات نمیشود ؟ ایستادن دربرابر دولتی چون آمریکا میسور است اما بی همراهی ملت هرگز .این مردمند که باید ایستادگی کنند نه مسوولان .ملت ما غالبا جوان اند وقادر اما از مسوولان کهنسال چه کاری برمیاید؟ مشکل را با مردم ازطریق همه پرسی درمیان بگذارید
Page generated in 0.1322 seconds with 19 queries and GZIP enabled on 195.201.246.16.