ژانویه 11, 2018 از
بنام خدا جنگها نیاز بدو عنصر دارد یکی عاملان جنگ ودیگر آلات آن .عاملان همان سرمایه داران جهانخوار که خوی زیاده خواهی دارند وآلات وابزارآنها مردمان محروم ودرمانده اند.اینکه عاملان جنگ چرا چنین میکنند روشن است ونیاز به شرح ندارد اما چرا مردمان فقیر ومحروم ابزار دست آنان میشوند؟چون نیازمندند فقر علمی ومادی وجنسی دارند این فقر بهترین عامل برای سواری زیاده خواهان است.کسیکه چیزی ندارد نگران ازدست دادن نیست پس آماده تحریک برای جنگیدن است وفرقی هم نمیکند که برای شهادت بجنگد یا برای رفع نیازهای خود چرا که یا دردنیا نصیب می بیند ویا درآخرت ومی جنگد ومیکشد وکشته میشود. لنین مردمان محروم را متحد کرد تا بجنگند.هیتلر هم چنین کرد و محرومان حکومتهای دینی درگذشته برای بدست آوردن غنائم وزنان برده می جنگیدند .زاهد گوشه نشین نیز بدلیل محرومیت همیشه آماده جنگ هست .بلی اگر فقر علمی ومادی وجنسی درکار نباشد جنگی رخ نخواهد داد. در دین مبین اسلام جنگ ابتدائی درغیاب معصوم حرام است ودردوره پیامبر گرامی در مدینه بیش از70 جنگ علیه ایشان روی داد ولی هرگز خود اقدام به جنگ نکردند. در مدینه النبی مردم دررفاه نسبی بودند ونیازی بجنگ نداشتند تنها دفاع میکردند اما دردوران خلفای ثلاث تا دلتان بخواهد جنگ روی داد چرا که همه بدنبال غنائم بودند واگر هم موفق نمیشدند بهشت درانتظارشان بود . اینک یک سوال مهم مطرح است که درصورت وجود فقر چه باید کرد تا گرفتار جنگ افروزان نشویم ؟ پاسخ را کلام خداوند صریح میدهند(همانا گرامی ترین شما پرهیزگارترین شماست). آری برای اینکه مرکوب زیاده خواهان نشویم ودرگیر جنگ وکشتن دیگران ویا خودمان بهترین راه کاستن از خواهشها ومبارزه با درون خود است یعنی به کمترین قانع باشیم وراضی شاید لطف الهی شامل شود وخودرا از بلیات جنگ دور نگهداریم . خداوندا برتو پناه میبریم از زیاده خواهان وهوای نفس خودمان.

ژانویه 11, 2018 از
بنام خدا علت ایستائی جامعه ما در جوامع بشری تا کنون چهار نوع حکومت ایجاد شده است بنده مطالعه کوتاهی درمورد آنها نموده ام که درزیر می نویسم. 1-حکومت فرد برجمع:مانند همه حکومتهائی که درآنها یک فرد تصمیم میگیرد چه سلطنتی باشد یا جمهوری ویا اشکال دیگر. نمونه این نوع حکومت در گذشته وکنون بوده وهستند دیکتاتوری ها وامپراطوری ها 2-حکومت جمعی:مانند بسیاری از کشورهای اروپائی که ملتها ازطریق همه پرسی ومجالس قانونگذاری تصمیم میگیرند 3-حکومت جمعی وفردی:در اینگونه حکومت تصمیم گیرنده جمع مردمند اما در مواقع اضطرار کسیکه درراس نظام است تصمیم میگیرد مانند برخی از کشورهای مترقی 4-حکومت فردی وجمعی:در اینگونه حکومت باشخص اول کشور است اما در ظاهر جمع مردم در تصمیم گیری حضور دارند منتها باید درچارچوب نظر شخص اول تصمیم بگیرند.مانند کشور خودمان در نمونه های اول تا سوم ممکن است ملتها موفق شوند وپیش بروند چرا که یا مسوولیت با فرد است ومردم پذیرای آن ویا ملت خود تصمیم گیرنده است .اما درنمونه آخر بنظر بنده هرگز سرانجامی نخواهد داشت چرا که اولا مسوولیت لوث میشود فرد تصمیم میگیرد اما بنام جمع تمام میشود .ویا اینکه جمع تصمیم میگیرد وفرد رد میکند .آیا در این کشاکش جز هدر زمان وهزینه چیزی ببار میاید؟ یا باید رومی روم بود ویا زنگی زنگ باید به یکی ازانواع سه گانه بالا برگردیم والا این کشاکش ره بجائی نبرد.

دسامبر 31, 2017 از
بنام خدا اعتراضات مردمی بهر دلیل وجوددارد وخواسته ها گوناگون است اعم ازاقتصادی سیاسی اجتماعی وفرهنگی مردم پس از4 دهه ازانقلاب هنوز در خم کوچه اولند .آنان فرزندان خودرا برای حفاظت از انقلاب وکشور به جبهه ها فرستادند وپیکر بی جان آنانرا تحویل گرفتند .اما نتوانستند حقوق شهروندی خودرا دریافت کنند. همیشه تا باین امر میرسد وعده آینده داده میشود . تحمل مردم تا کجا میتواند ادامه یابد ؟ بهرحال روزی کاسه صبر می شکند وآنروز نباید پنداشت که مردم به انقلاب وقانون پشت کرده اند ویا از اجانب دستور میگیرند. باید مسوولان خودرا سرزنش کنند که نتوانسته اند حقوق مردم را تامین کنند. باید صادقانه آنان که قادر به انجام وظیفه نیستند کنار بروند راه ورسم کشورداری در قانون اساسی مکتوب است .اگر مردم ببینند که نمایندگان واقعی خودرا درمصادر دارند با کمبود ها کنار میایند والا هم جان بدهند وهم دیگران بهره ببرند قابل تحمل نیست. حقوق شهروندی حق مسلم وطبیعی وقانونی ملت ماست چرا بی توجهی میکنیم و صبوری مردم را ببازی میگیریم .بس است نگاه به دیگران .زمان نگاه به مردم کشورمان مدتهاست فرا رسیده است .اسلام دقیقا همین است که مردم را به حقوق خود برسانیم.

دسامبر 31, 2017 از
بنام خدا مدتی است جامعه در التهاب بسر می برد ودر جای جای میهن اسلامی اعتراضاتی صورت می پذیرد . اعتراضات یک لایه روئی دارد ویک لایه میانی ویک لایه درونی. لایه بیرونی بیانگر مشکلات اقتصادی است که از غارت وجوه مردم درموسسات پولی آغاز وبگرانی ها رسید .لایه میانی کسانیکه معترض به قوه قضائیه اند ودردگیرباآن ولایه پنهان نوعی مخالفت با سیاستهای کلی نظام .ما در اعتراضات بیشترین شعارهارا درامر اقتصاد وعلیه دولت وشخص رئیس جمهور می بینیم ودرمرحله بعد علیه قوه قضائیه وگاهی هم برخی شعارها علیه کلیت نظام است .البته گاهی برخی هم سوء استفاده میکنند.در هرحال آنچه نباید ندیده گرفته شود فضای آزادی است که موجب شده تا مردم حرف دلشان را بزنند واین امر مرهون دولت تدبیر وامید است .آیا بیاد میاورید که رئیس جمهور در جلسه بررسی امور اقتصادی ازمردم خواست که به بودجه وارقام آن نگاه کنند ونقد کنند دولت طالب نقد است وحامی آن بنابراین حل مشکلات جامعه بیشتر درگرو نهادهای دیگر است. قوه قضائیه باید در جهت ترمیم مشکلات قضائی مردم طی یک عفو عمومی همه زندانیان سیاسی کارگری ورسانه ای را آزاد کنند وانرژی خودرا درمسیر امور اقتصادی قرار دهند البته شاید نیاز به بازسازی آن قوه نیز باشد. مجلس شورای اسلامی درامر بودجه دقت لازم را بکند تا هزینه های بی مورد برچیده شود دستگاه های جیره خوار بروند ازجای دیگر تامین شوند. همانگونه که دولت تدبیر وامید موفق شد برجام را بسرانجام برساند که موفقیتی کم نظیر درتاریخ ایران است با تغییری درسیاستهای کلی نظام بار دیگر نرمشی ایجاد گردد تا موارد دیگری از اختلافات بیرونی حل گردد . امروز برجام عامل یک شکاف بزرگ در جهان شده است .گروهی مانند آمریکا اسرائیل وعربستان دریک طرف وجهانی درطرف دیگر این موقعیت ایران را درجهان برجسته نموده است .یک حرکت دیگر مارا بسر منزل مقصود نزدیک میکند .خواسته درونی معترضان بنظر بنده همین است .

دسامبر 25, 2017 از
بنام خدا اخیرا میان مسوولان قوه قضائیه ومسوولان سابق قوه مجریه درگیری لفظی در فضای مجازی رائج شده است بگونه ای که برای هم شاخ وشانه می کشند وعلیه یکدیگر افشاگری میکنند . این رفتار تاکنون در 4 دهه تاریخ انقلاب اسلامی مشاهده نشده است. مردم در اندیشه آنند که چه رمزی پشت پرده است وهرکس تحلیلی می کند بنده دو تحلیل دارم. یک: اینکه این درگیری ظاهری است ومانند دعوائی که سر لحاف ملا بود باید منتظر بود که قرار است سر چه کسی را کلاه بگذارند؟ مردم به این درگیری مشغول میشوند ومدعی اصلی کارخودرا میکند دو:احتمال دارد یکی از این دو طرف دعوا برکنار شود واز صحنه کلا حذف گردد آنانرا بجان هم انداخته اند تا هر کدام که ازمیان برداشته شد در هرحال برای ذی نفع مفید است چرا که سر ماررا بدست دشمنش میکوبد ویکی از دو دشمن بوسیله دیگری ازبین میرود که همان حکایت آن ضرب المثل ایرانی است.

دسامبر 25, 2017 از
بنام خدا لایحه بودجه سال آینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است .آنچه از مجموعه آن بدست میاید ومسوولان بلند پایه قوای مقننه ومجریه بدان اشاره دارند اینستکه با این بودجه نمیتوان کشوررا اداره کرد. مهم نیست که بچه دلیل کم آورده ایم ؟ فساد اداری یا تحریمات اجانب ویا حیف ومیل درآمدها هرچه هست بودجه قادر به تامین هزینه های امور عمرانی نیست .چه باید کرد؟ 40 سال است فرصت برای سخن گفتن بوده است اینک زمان عمل است ودر این وادی قدم اول باید از سوی روحانیت برداشته شود.مگر آنان رهبری نظام را ندارند؟ مگر خواهان تداوم نظام نیستند؟ پس چرا سکوت ؟ کلیه حوزه های علمیه وهمه موسساتی که تحت مدیریت روحانیت است پیش قدم شده واز بودجه دولت خودرا کنار بکشند وبگذارند تا این وجوه برای مردم محروم مصرف شود برای مردمی که گرسنه اند وسرپناهی ندارند اولویت با تامین نیازهای آنهاست یا تامین مساجد ومنبرها ؟ اگر قرار است که جانفشانی شود جانش از سوی مردم در جبهه ها و هزینه دیگر نیازمندان از صرفه جوئی وامساک روحانیت معظم . بگذاریم ابتدا ملت ایران جان بگیرند تا فرصتی برای یادگیری امور دینی بدست آورند حجت الاسلام محسن غرویان: برخی موسسات در قم از یک طرف از دولت بودجه و پول می‌گیرند و از طرف دیگر علیه روحانی فعالیت می‌کنند .اطلاع دارم که بعضی از فضلا، مدرسین و طلاب اخیرا از حوزه قم به نجف هجرت می کنند که یکی از دلایل مهاجرت ها به خاطر بحث وابستگی حوزه به دولت است

دسامبر 18, 2017 از
بنام خدا تازمانی که فرد تنها زندگی میکند مشکلی با کسی نخواهد داشت اما زندگی با دیگری سرآغاز مشکلات ودرگیری است.اولین مجموعه اجتماعی خانواده است وبعد اجتماعات سیاسی تا برسد به کشور وبعد سازمان ملل .در تمامی این اجتماعات قطعا احترام به عقاید دیگران مشگل گشا نیست چون درعمل عقاید گوناگون موجب تضاد ودرگیری میشود .برای حل این معضل احترام به قانون تنهاراه میباشد . چون قانون محصول اراده جمع است واحترام به قانون نوعی احترام به عقاید افراد است. شاید ریشه شرط اول زندگی اجتماعی به همین قانون باز گردد .چه عقیده یک فرد قانون درون اوست ودر بیرون هم قانون جمع است که از تلاقی قوانین درونی به یک برآیند میرسد. بنابراین اگر بطور کلی بگوئیم که احترام به قانون چه عقیده فردی وچه قوانین اجتماعی شرط لازم وکافی برای یک زندگی سالم میباشد کاملا سخنی بجاست.البته هر قانونی کامل نیست ومیتواند تغییر واصلاح گردد عقاید افراد در مباحث منطقی قابل اصلاحند وقوانین جامعه از طریق مجالس قانونگذاری نیز تغییر پذیر است .تنها یک مورد بطور استثنا وجودارد وآن انقلاب است که در سراسر عمر یک انسان شاید یکبار ویا دوبار روی دهد چرا که این قانون عمومی نیست .این روش شورش وطغیان علیه وضعیت موجود است که در فرد موجب میشود کلیه باورهای خود بدور ریخته وخودرا تخلیه کند ودوباره اندیشه خودرابسازد ودر جامعه بساط یک نظام را برچیده وسیستمی نو برپا کند .

دسامبر 18, 2017 از
بنام خدا هرکس عقیده ای دارد من مسلمان شیعه وپیرو امام مهدی ع هستم . دیگری مسلمان وسنی است .آن دیگر غیر مسلمانن ومسیحی یا زردشتی یا یهودی یا بودائی یا بهائی ویا....است. برخی بیخدا هستند بعضی پوچگرا وغیره .عقیده هرکس برای خودش میباشد ومورد احترام دیگران .هرگز نباید کسی را بخاطر عقیده اش زیر سوال برد ویا ملامت کرد. هرکس عقیده خودرا یا ازطریق خانواده ویا با تحقیق خود بدست میاورد .تنها احترام به عقاید دیگران مارا از درگیری ودشمنی ونزاع باز میدارد.این اولین شرط زندگی اجتماعی است. تو میتوانی با همکیش خود زندگی مشترک داشته باشی اما نمیتوانی دربرابر عقیده دیگران بایستی. مردم در انتخاب باور آزادند چون خداوند اورا درانتخاب سرنوشت آزاد آفریده است . اگر ازشما درباره عقیده خود پرسشی نمود میتوانی اورا راهنمائی کنی همین ونه بیش. خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسلامی موید آزادی در اندیشه وعقیده است وکسی را بخاطر داشتن هر عقیده ای نمیتوان بازخواست نمود . البته جای تاسف است که در عمل تنها برخی از عقاید وادیان ومذاهب برسمیت شناخته شده است که باید درآینده حتما درآن تجدید نظر شود . در نهایت باید بدانیم که هر کس بر این باور است که باور او کامل است وتنها در سایه یک گفتمان سالم وبدون تعصب میتوان به عیوب باور خود پی برد وآنرا اصلاح نمود . هیچوقت برای اصلاح باورها دیر نیست .هرگز باورهای خودرا به دیگران تحمیل نکنید وبجای بیان عقاید خود از دیگران بپرسید.

دسامبر 13, 2017 از
بنام خدا انسان ازنظر طبیعت جانور است اما با این تفاوت که می تواند فکر کند وبه حقیقت دست یابد واین مهمترین تفاوت میان انسان وسایر جانوران است.این امر مهم درسایه عقل است که خداوند آنرا در انسان بودیعت نهاده است.گوهرعقل اولین مخلوق خداوند است وفرشتگان عقل محض اند. بنابراین عقل تنها ابزار درک حقایق است وچون آدمی اهل نسیان وخطاست همیشه عقل نمی تواند مارا یاری دهد ولذا پیامبران بعنوان عقل بیرونی بیاری انسان آمده اند. اما با این ابزار چگونه میتوان به حقیقت رسید ؟ خداوند درکتاب خود می فرماید مومنان کسانی اند که به سخنان گوش فرا میدهند وآنگاه بهترین آنرا برمیگزینند .پس شرط اول کشف حقیقت گوش فرا دادن است والبته با دقت واندیشه .در نتیجه فرار از گوش دادن ویا نخواندن مطلبی مارا ممکن است از کشف حقیقت دور کند. مولا علی ع میفرمایند به گفتار بنگر نه به گوینده(انظر الی ماقال ولا تنظر الی من قال) مراد اینستکه اگر به گوینده توجه کنید شاید فردی ذی نفوذ باشد وگفتار اورا دربست بپذیرید که گاه حقیقت ندارد ویا گوینده ای به بدنامی می شناسید واز گفتارش فرار کنید اما شاید ازحقیقتی رویگردان شده اید . پس بهتر است بدون توجه به شخصیت گوینده گفتار اورا محک بزنید.رهبری معظم نظام فرمودند که نظر رهبر نظر نظام نیست وتبعیت ازآن الزامی نیست ومخالفت باآن نیز مخالفت با نظام نیست .مفهوم این فرمایش اینستکه در نظرات ایشان هم دقت کنید این مراد کلام امام علی وقرآن کریم است . متاسفانه گروهی شاید همان شیعه انگلیسی به فرموده رهبری باشند که با انگ زدن به افراد جوانان را ازشنیدن گفتار آنان باز دارند ونتیجه اینکه از حقایق دور بمانند .پیرو اهلبیت خردمند است ودر امور اصولی وباورها هرگز خودرا دردایره تنگ افراد وگرو هها قرار نمیدهد وفراتر ازآنها می اندیشد .هر انسانی در کره هستی مرکز جهان است (عالم صغیر)و میتواند با ابزار خردمندی جهان را دریابد والبته وحی نیز یاور او خواهد بود .پس بیائیم پیش ازآنکه مطلبی را بخوانیم به گوینده توجهی نکنیم وبا مطالعه مطلب تعقل کنیم آنگاه خود حکیمی پیرو اهلبیت خواهیم بود ان شاء الله

دسامبر 13, 2017 از
بنام خدا پیش ازآغاز مطلب علت اینکه بجای (شیعه) از (پیرو اهلبیت) استفاده کرده ام این استکه امروزه شیعه به اقسامی تقسیم شده است مانند شیعه انگلیسی وآمریکائی وشیعه حجتیه وغیره اما اصطلاح اهلبیت منحصرا دریک گروه مشخص قرار میگیرد وآن این استکه پیرو اهلبیت یعنی پیرو پیامبر وجانشینان ایشان . اما آدمی دوبعددارد اندیشه ورفتار که اولی امری نظری واعتقادی است ودومی امری عملی ورفتاری است. هرآدمی برای رسیدن به حقیقت دوراه درپیش دارد یا خود تحقیق میکند ویا اینکه ازمحقق دیگری پیروی میکند. اگر آدمی بخواهد درتمامی مسایل زندگی خود تحقیق کند هرگز به نتیجه نمیرسد چرا که دامنه مسایل آنقدر زیاد است که عمر آدمی کفاف نمیدهد پس این روش مردود است .واگر آدمی بخواهد در همه مسایل پیرو دیگران باشد این امر هم موجب میگردد تا انسانی وابسته شود وازخود دیگر چیزی بروز ندهد وراکد میشود واین هم خلاف آفرینش است .پس باید ازهردو روش استفاده کند. در مکتب اهلبیت یک مسلمان بخش اعتقادی خودرا مستقیما باید تحقیق کند وجوابگوی پروردگار ووجدان خود باشد .اما در مورد مسایل عملی واحکام باید ازاهل فن پیروی کند ودر مسایل جامعه ازقانون که اراده جمعی است تبعیت کند. در جامعه اسلامی تعدادی اندک افرادی هستند که درامور احکام به نتیجه نهائی رسیده اند وبه آنان مراجع دینی میگویند بقیه باید ازیکی ازآن مراجع پیروی کنند ودر مسایل اجتماعی وسیاسی تابع قوانین کشور باشند . نتیجه اینکه پیرو اهلبیت درمسایل اعتقادی خود محقق اند ودر مسایل عملی واحکام پیروفتاوی وقانونند